پهنه بندی خطر فروچاله های دشت فامنین- کبودرآهنگ با استفاده از GIS

پهنه بندی خطر فروچاله های دشت فامنین- کبودرآهنگ با استفاده از GIS

◊◊◊◊

سعید محمدی، دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد،

mohammadi@stu-mail.um.ac.ir

غلامرضا لشکری پور، استاد گروه زمین شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد

محمد غفوری، استاد گروه زمین شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد

◊◊◊◊

چکیده :

دشت فامنین-کبودرآهنگ بخشی از حوضه قره­چای واقع در شمال استان همدان است که طی سالهای اخیر در اثر به هم ریختن سیستم هیدروژئولوژیکی و وجود سایر شرایط لازم برای وقوع فروچاله ها، 36 مورد فروچاله با مکانیسم های مختلف در آن بوقوع پیوسته است. در تحقیق حاضر به منظور انجام پهنه بندی خطر فروچاله‌ها از 8 لایه اطلاعاتی استفاده شده است. در درون هر لایه بر حسب میزان تأثیر هر فاکتور بر وقوع فروچاله به آن فاکتور امتیاز دهی گردید، بدین ترتیب که امتیاز بیشتر تعلق گرفته به هر فاکتور، بیانگر تأثیر بیشتر آن فاکتور در ایجاد خطر است. در نهایت به هر کدام از 8 لایه، بر حسب میزان تأثیر آنها بر وقوع فروچاله ها، ضریب مناسب تعلق گرفت و با همپوشانی این هشت لایه، نقشه پهنه بندی خطر فروچاله های منطقه بدست آمد. نتایج حاصله بیانگر این امر است که عمده مساحت دشت کبودرآهنگ فامنین در معرض خطر وقوع فروچاله ها قرار دارد.

 

کلید واژه ها: هیدروژئولوژی کبودرآهنگ فامنین همدان فروچاله پهنهبندی زمین شناسی مهندسی