شناسایی شرایط زیر سطحی شهر زابل براساس مطالعات میکروترمور

دسته زمین شناسی مهندسی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری سی امین گردهمائی علوم زمین
نویسنده ناصر حافظی مقدس
تاريخ برگزاری ۰۱ اسفند ۱۳۹۰

شناسایی شرایط زیر سطحی شهر زابل براساس مطالعات میکروترمور

 ناصر حافظی مقدس، دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد

H_moghads@yahoo.com

حمیدرضا سلوکی، استادیار دانشگاه زاهدان

روزبه یزدانفر ، دانشجوی دکتری زمین شناسی مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد

فاطمه اخلاقی، کارشناس ارشد زمین شناسی مهندسی، شرکت زمین فیزیک پویا

faakhlaqi@gmail.com

چکیده:

در این مطالعه براساس نتایج برداشت و تحلیل داده های میکروترمور تک ایستگاهی در 90 نقطه در شهر زابل و نیز داده های پروفیل سرعت موج برشی در 5 گمانه 40 متری ضخامت آبرفت و عمق سنگ کف لرزه ای در شهر زابل تعیین شده است. نتایج مطالعات ژئوتکنیک نشان می دهد که نهشته های سطحی در شهر زابل تا عمق 40 متر غالباٌ سیلت و سیلت رسی همراه با میان لایه های ماسه ای می باشد و تغییرات بافت خاک در محدوده شهر  و اطراف آن کم و ناچیز است. ضخامت خاک نرم فوقانی یا عمق سنگ کف لرزه ای در شهر زابل از حداقل 20 متر در شرق شهر تا بیش از 200 متر در جنوب تغییر می کند. تغییرات ضخامت آبرفت نظم خاصی ندارد و حاکی از وجود چاله های عمیق مشابه چاه نیمه های کنونی می باشد که در گذشته نه چندان دور با آبرفت جدید پر شده است.

 

کلید واژه ها: زابل میکروترمور گمانه آبرفت ژئوتکنیک زمین شناسی مهندسی سیستان و بلوچستان