بررسی رابطه خصوصیات مکانیک خاک وریزش دامنه های سواحل مخازن چاه نیمه های سیستان

دسته زمین شناسی مهندسی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری سی امین گردهمائی علوم زمین
نویسنده سودابه شه بخش
تاريخ برگزاری ۰۱ اسفند ۱۳۹۰

بررسی رابطه خصوصیات مکانیک خاک وریزش دامنه های سواحل مخازن چاه نیمه های سیستان

◊◊◊◊

سودابه شه بخش، کارشناس ارشدزمین شناسی مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان

S_shahbakhsh@yahoo.com

عبدالحلیم شه بخش مجبور،کارشناس ارشدرسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان

ashahbakhshm@yahoo.com

◊◊◊◊

چکیده :

 

مخازن چاه نیمه از چهار رفتگی بزرگ در شرق سیستان تشکیل شده است. دامنه های سواحل این مخازن دچار گسیختگی و فرسایش شدیدی هستند که باعث تولید حجم وسیعی رسوب وکاهش حجم بهینه مخازن میگردد. جهت بررسی رفتارسنجی دامنه سواحل باید شرایط حکمفرما بر ناپایداری، خصوصیات و رفتار خاک این دامنه ها در احتمال وقوع گسیختگی وریزش مشخص شود.

کلید واژه ها: مکانیکخاک مخازنچاه سواحل سیستان رفتارسنجی زمین شناسی مهندسی سیستان و بلوچستان