مقایسه ­ی راهکارهای طبقه ­بندی Laubscher و Mathews در پیش­بینی قابلیت تخریب توده­ سنگ

مقایسه ­ی راهکارهای طبقه ­بندی Laubscher و Mathews در پیش­بینی قابلیت تخریب توده­ سنگ

◊◊◊◊

علیرضا جبین پور، دانشجوی کارشناسی ارشد استخراج معدن دانشگاه تهران Alirezajabin@ut.ac.ir

مهدی یاوری شهرضا، عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی معدن دانشگاه تهران Myavary@ut.ac.ir  

 ◊◊◊◊

چکیده :

روش­های تخریبی به عنوان آن دسته از روش­های استخراج زیرزمینی تعریف می­شوند که ماده­ ی معدنی، سنگ­های فراگیر و یا هر دو، همزمان و همراه با استخراج ماده ی معدنی، تخریب می­شوند. یکی از مهم­ترین و با کمی اغماض مهم­ترین پارامتر طراحی در روش­های تخریبی به­ ویژه روش تخریب بزرگ، قابلیت تخریب توده­سنگ، شامل ماده­ معدنی و سنگ­های فراگیر است. راهکارهای Laubscher و Mathews از پرکاربردترین راهکارها در تخمین قابلیت تخریب توده سنگ هستند. در راهکار Laubscher با اعمال ضرایبی بر مقدار حاصل از رده بندی توده سنگ(RMR)، رده بندی معدنی توده سنگ(MRMR) که برای پیش­بینی قابلیت تخریب لازم است را محاسبه می کند. راهکار Mathews با استفاده از پارامتر شعاع هیدرولیکی، پایداری را به نحوی به دهانه­ی حداقل مرتبط می­کند که از نظر اصولی همانند راهکار Laubscher است. تعیین قابلیت تخریب در این راهکار بر محاسبه­ی عدد پایداری و عامل شکل یا شعاع هیدرولیکی استوار است. برای بررسی تفاوت بین این دو راهکار ، از داده های مربوط به یک برداشت استفاده شده است که در آن مغزه ای از عمق 40 تا عمق 330 متری گرفته شده است. برای توده سنگ موجود باید رده بندی توده سنگ Bieniawski و امتیاز Q’ انجام شود. در این راهکارها با استفاده از نمودارهای ارایه شده، قابلیت تخریب پیش بینی می شود. راهکار Laubscher یک حالت پایدار را تخمین می زند در حالیکه Mathews توده سنگ را بالقوه تخریب پذیر نشان می دهد.

کلید واژه ها: توده­سنگ شعاعهیدرولیکی ماده­معدنی مغزه‌ زمین شناسی مهندسی تهران