تعیین تیپ سنگی در مخازن نفتی با استفاده از دسته‌بندی چندبعدی داده‌های لاگ با مثالی از سازند آسماری در میدان مارون

دسته زمین شناسی نفت
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
نویسنده وحید توکلی، عبدالحسین امینی
تاريخ برگزاری ۲۶ بهمن ۱۳۸۳


Rock type determination is the most important job in reservoir characterization of oil bearing formations. Rock type may be determined using different data sets but their definition on the basis of wire line logs is most common. By grouping log data in multidimensional space (equal dimensions with number of logs), each point (reading) can be related to a group of data (rock type). High resolution rock typing with reliable conclusions can be inferred with this procedure using pure mathematical formula in which there is no need to regression equations or trainings. Using MATLAB software, this study testifies a new simple method for rock type determination of Asmari Formation in Marun Field. The reliability of method is examined by correlation of resultant rock types with those of inferred from cores. Result from such a correlation indicates the reliability of method in rock type determination.


زون‌بندی سازندهای مخزنی در میادین نفتی از اهمیت زیادی برخوردار است. به همین منظور تعیین تیپهای سنگی
(rock types) با خصوصیات مخزنی معین، از اولویتهای مطالعه مخزن است. تعیین تیپ سنگی می‌تواند بر اساس انواع داده‌های در دسترس صورت‌گیرد، اما از آنجا که داده‌های لاگ همواره موجود بوده و تقریباً برای همه چاهها وجود دارند، این امر بر مبنای داده‌های لاگ و با استفاده از سیستمهای هوشمند متداولتر است. در این مطالعه با استفاده از نرم‌افزار MATLAB روش جدیدی برای تعیین این تیپهای سنگی در سازند آسماری مورد بررسی قرار می‌گیرد که در آن از فرایندهای ریاضیاتی صرف استفاده گردیده و نیاز به هیچ نوع آموزش و یا تابع برازشی خاصی نیست و بر این اساس روش مذکور بسیار دقیق عمل می‌نماید. به دلیل وجود مغزه و مقاطع نازک از بخشهای مختلف سازند آسماری، ضمن انطباق تیپهای سنگی تعیین شده از روی داده‌های لاگ با انواع توصیف شده از مطالعه مغزه ها و مقاطع نازک، ضریب اطمینان این روش در تعیین تیپهای سنگی سازند آسماری مورد ارزیابی قرار گرفته است.

کلید واژه ها: تیپسنگی مخازننفتی سازندآسماری میداننفتیمارون زمین شناسی نفت سایر موارد