ارزیابی خصوصیات زمین شناسی مهندسی ساختگاه سد فرخی

دسته زمین شناسی مهندسی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری سی امین گردهمائی علوم زمین
نویسنده ناصر صفاری
تاريخ برگزاری ۰۱ اسفند ۱۳۹۰

ارزیابی  خصوصیات زمین شناسی مهندسی ساختگاه سد فرخی

◊◊◊◊

ناصر صفاری، دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان

*Email: Saffari.naser@yahoo.com

عبدالعظیم عظیمیان، دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان azim.azimian1366@gmail.com Email:

* عهده دار مکاتبات

◊◊◊◊

چکیده:

این مقاله به بررسی نتایج مطالعات زمین شناسی مهندسی و مکانیک سنگ انجام شده در ساختگاه سد فرخی می پردازد. سد فرخی یک سد خاکی با هسته رسی می باشد. این سد بر روی رودخانه فرخی در شمال شرق قائن ساخته می شود. سنگهای تشکیل دهنده پی سنگ این سد عمدتا لایه های کنگلومرای نئوژن و رسوبات عهد حاضر هستند. در این مقاله طبقه بندی توده مهندسی سنگ  بر اساس سیستم های طبقه بندی RMR  ،Q-system  و GSI برای بهترین وبدترین شرایط ممکن پی سنگ سد، انجام شده است. معیارهای شکست توده سنگهای کنگلومرایی در ساختگاه سد با استفاده از نرم افزار RocLab تعیین گردیده است. همچنین تغییرات پارامترهای زمین شناسی مهندسی در محیط نرم افزار Rock work 2006 به منظور ارائه دید سه بعدی و قضاوت مهندسی ساده تر انجام و نتایج آن به صورت مقاطع مناسب ارئه شده است. 

کلید واژه ها: سدفرخی نئوژن زمینشناسیمهندسی تودهسنگ ساختگاهسد زمین شناسی مهندسی خراسان جنوبى