بررسی زمین شناسی مهندسی توده سنگ های مسیر تونل گذر دره و تحلیل ، مقایسه و طراحی سیستم نگهدارنده اولیه به روشهای تجربی و عددی

دسته زمین شناسی مهندسی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری سی امین گردهمائی علوم زمین
نویسنده محمد رضا حداد تهرانی
تاريخ برگزاری ۰۱ اسفند ۱۳۹۰

 بررسی زمین شناسی مهندسی توده سنگ های مسیر تونل گذر دره و تحلیل ، مقایسه و طراحی سیستم نگهدارنده اولیه به روشهای تجربی و عددی

محمد رضا حداد تهرانی ،کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی،شرکت مهندسان مشاور ره آور ، reza_ht@hotmail.com

◊◊◊◊

چکیده:

تونل گذر دره با هدف افزایش ایمنی جاده جدید الاحداث مریوان- سنندج در استان کردستان طراحی شده است. مسیر تونل از بین لایه‌های  شیلها و سیلتستونهای قرمز و تناوبی از شیلهای نازک لایه و آهکهای آرژیلی عبور می‌نماید. این منطقه به لحاظ تقسیمات ساختاری- رسوبی  در ناحیه سنندج- سیرجان واقع گردیده است که در اثر آن گسلها و ناپیوستگی‌های متعددی در توده سنگ‌های مسیر بوجود آمده و متحمل شکستگی‌های فراوان شده است.  به منظور رده بندی مهندسی توده سنگ های دربرگیرنده تونل گذردره از رده بندی ژئومکانیکی (RMR)، استفاده شده است.

تحلیل و بررسی سیستم های نگهدارنده نیازمند شناخت پارامترهای ژئومکانیکی و تغییر شکل پذیری توده سنگ های دربرگیرنده است. به همین منظور پارامترهای بدست آمده از روش RMR به دلیل نزدیکی به واقعیت جهت تحلیل تجربی و عددی مورد استفاده قرار گرفتند. پس از تعیین نگهدارنده به روش تجربی، به کمک روش های عددی با بکارگیری نرم افزار Phase2 که بر پایه روش اجزاء محدود استوار می باشد تجزیه و تحلیل تنش ها انجام گرفته و نهایتاَ سیستم نگهدارنده اولیه بهینه تعیین و طراحی گردیده است.

کلید واژه ها: تودهسنگ سنندج تونل تونلگذردره ژئومکانیک زمین شناسی مهندسی کردستان