بررسی پروفیل تغییر شکل طولی تونل

دسته زمین شناسی مهندسی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری سی امین گردهمائی علوم زمین
نویسنده هومان شریف پور
تاريخ برگزاری ۰۱ اسفند ۱۳۹۰

بررسی پروفیل تغییر شکل طولی تونل

◊◊◊◊

هومان شریف پور*، دانشجوی کارشناسی ارشد خاک و پی  ،دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد hooman.sharifpour@gmail.com

محمود هاشمی اصفهانیان، دکتری عمران ،استادیار گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه اصفهان m.hashemi@eng.ui.ac.ir

آرش محمدی ، کارشناس ارشد مکانیک سنگ ،دانشکده مهندسی معدن ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بافق mohammadi.arash1@gmail.com

◊◊◊◊

چکیده :

 روش محدود سازی همگرایی برای تونل زنی‌ رویکردی استاندارد جهت تحلیل مقدماتی تغییر شکل دیواره‌ها و طراحی نگهداری در زمین‌های لهیده می‌باشد .چه این تحلیل‌ها با استفاده از حل تحلیلی باشد یا با مدل‌های عددی کرنش مسطح ، یک پروفیل تغییر مکان طولی (LDP )جهت ایجاد ارتباط میان تغییر شکل‌های دیوارهٔ تونل در گام‌های متوالی تحلیل ، با فاصله از سینه کار در راستی‌ محور تونل مورد نیاز است .در این مقاله روابطی که جهت ساخت پروفیل تغییر مکان طولی مورد نیاز می‌باشد آورده شده است .سپس پروفیل تغییر مکان طولی تونل سوم کوهرنگ در محل گسل زراب حاصل تحلیل سه بعدی اجزا محدود با استفاده از نرم اقزار آباکوس 11/6 ترسیم گردیده و با روابط فوق مورد مقایسه قرار گرفته است.

کلید واژه ها: تونل گسلزراب تونلسومکوهرنگ کوهرنگ تونلزنی‌ زمین شناسی مهندسی چهارمحال