تحلیل سه بعدی عملکرد نگهداری به روش چتری در حفاری مسیر تونل انتقال آب کوهرنگ III

دسته زمین شناسی مهندسی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری سی امین گردهمائی علوم زمین
نویسنده هومان شریف پور
تاريخ برگزاری ۰۱ اسفند ۱۳۹۰

تحلیل سه بعدی عملکرد نگهداری به روش چتری در حفاری مسیر تونل انتقال آب کوهرنگ III

◊◊◊◊

هومان شریف پور*، دانشجوی کارشناسی ارشد خاک و پی ،دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد hooman.sharifpour@gmail.com

محمود هاشمی اصفهانیان، دکتری عمران ،استادیار گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه اصفهان m.hashemi@eng.ui.ac.ir

آرش محمدی ، کارشناس ارشد مکانیک سنگ ،دانشکده مهندسی معدن ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بافق mohammadi.arash1@gmail.com

◊◊◊◊

چکیده :

 تونل انتقال آب کوهرنگ III از مهمترین تونل های انتقال آب به حوزه زاینده رود است که با طول بیش از 23 کیلومتر و قطر حدود 6 متر در طول مسیر خود با گسل های مهم منطقه تلاقی دارد. از جمله این گسلها ، گسل زراب می باشد که به خاطر روباره زیاد و عرض قابل ملاحظه گسل، تونل مذکور عملاً در یک محیط سنگ کاملاً خرد شده و هوازده (خاکی) به طول دهها متر حفاری می گردد. نگهداری موقت پیش بینی شده برای این قسمت از تونل، شامل اجرای میکرو شمع های بتنی با آرایش چتری می باشد. مدول تغییر شکل و دیگر خواص مهندسی برای محیط خاکی مذکور با استفاده از داده های گمانه های موجود تخمین زده شد. تحلیل های سه بعدی به روش عددی به صورت پیوسته و برای آرایش های مختلف در نظر گرفته شده برای روش چتری در این بخش انجام گردید. در نهایت توصیه های لازم برای آرایش بهینه چتری پیشنهاد شد.

 

 

کلید واژه ها: کوهرنگ تونل زایندهرود گسلزراب گمانه حفاری زمین شناسی مهندسی چهارمحال