کرنش بحرانی و مچاله شوندگی توده سنگ در تونل ها

کرنش بحرانی و مچاله شوندگی توده سنگ در تونل ها

◊◊◊◊

اصغر رحمتی،کارشناسی ارشد مکانیک سنگ دانشگاه صنعتی اصفهان،a.rahmati@mi.iut.ac.ir

راحب باقرپور،عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان،

bagherpour@cc.iut.ac.ir

لهراسب فرامرزی، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان،

lfaramarzi@cc.iut.ac.ir

◊◊◊◊

چکیده :

پدیده مچاله شوندگی در تونل ها پدیده ای عادی در توده سنگ های ضعیف تحت شرایط تنش بالا است. پارامتر کرنش بحرانی شاخصی است که اجازه می دهد درجه پتانسیل مچاله شوندگی را کمی سازی کرد. مچاله شوندگی به عنوان یک سطح کرنش در محدوده تونل تعریف می شود که فراتر از آن سطح کرنش، مشکلات ناپایداری رخ می دهد. در حال حاضر در ادبیات مچاله شوندگی مقدار کرنش بحرانی حدود 1 درصد تعریف می شود. کرنش بحرانی یک خاصیت انیزوتروپی است و به خواص سنگ بکر و درزه ها در توده سنگ بستگی دارد. مدول تغییر شکل پذیری انیزوتروپی در طبیعت باید از آزمایش های برجا به دست آید. در غیاب آزمایش های برجا استفاده ازروش های طبقه بندی توصیه می شود. در این پژوهش کرنش بحرانی در بخش هایی از تونل که پتانسیل مچاله شوندگی در آنها ارزیابی شده است، محاسبه شده و با روش های طبقه بندی مقایسه شده است. تطابق این محاسبات در 4مطالعه موردی بررسی شده است

کلید واژه ها: مچاله­شوندگی تونل تودهسنگ انیزوتروپی درزه زمین شناسی مهندسی سایر موارد