بررسی خصوصیات زمین شناسی مهندسی توده سنگ های مارنی ساختگاه سد نرگسی

دسته زمین شناسی مهندسی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری سی امین گردهمائی علوم زمین
نویسنده سید مرتضی جلالی
تاريخ برگزاری ۰۱ اسفند ۱۳۹۰

بررسی خصوصیات زمین شناسی مهندسی توده سنگ های مارنی ساختگاه سد نرگسی

◊◊◊◊

سید مرتضی جلالی*، دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان

Email: Jalali_msc@yahoo.com

عبدالعظیم عظیمیان، دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان azim.azimian1366@gmail.com Email:

رسول اجل لوئیان، عضو هیت علمی دانشگاه اصفهان ajalloeian@yahoo.com Email:

ناصر حافظی مقدس، عضو هیت علمی دانشگاه فردوسی مشهد  nhafezi@um.ac.ir Email:

*عهده دار مکاتبات، عضو باشگاه پژوهشگران جوان

◊◊◊◊

چکیده:

سد نرگسی یک سد خاکی با هسته رسی است که بر روی رودخانه شیرین رود در استان فارس واقع شده است. منطقه مورد مطالعه در زون زاگرس چین خورده واقع شده است. توده سنگ محدوده مخزن و ساختگاه سد شامل مارن و آهک مارنی سازند میشان، کنگلومرای بختیاری و لایه های گچ سازند گچساران می باشد که در بستر توسط رسوبات آبرفتی پوشیده شده­اند. با هدف بررسی و شناخت کیفیت توده سنگ، رسوبات و آگاهی از خواص مهندسی سنگ ها برای طراحی و اجرای پروژه و پیش بینی رفتار مهندسی سنگ، در محدوده سد نرگسی تعداد 44 گمانه اکتشافی به متراژ 4/2286 حفاری گردیده است. در این مقاله علاوه بر بررسی های زمین شناسی و زمین شناسی مهندسی محل ساختگاه سد، خصوصیات ژئومکانیکی توده­سنگ های مارنی سازند میشان و ارتباط بین پارامترهای فیزیکی و مکانیکی شامل تخلخل، درصد جذب آب، دانسیته، مقاومت فشاری تک محوری، زاویه اصطکاک داخلی، مدول الاستیسیته و ضریب پواسون نیز مورد بررسی قرار گرفته است

کلید واژه ها: سدنرگسی سدخاکی ساختگاه مخزن ژئومکانیک ضریبپواسون زمین شناسی مهندسی فارس