پایش تراوش در سدهای خاکی با استفاده از مدل GMDH

پایش تراوش در سدهای خاکی با استفاده از مدل GMDH

 ◊◊◊◊

 عبدالرحیم جمال ، کارشناسی ارشد سازه‌های هیدرولیکی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول، rahim.jamal14@gmail.com

محمدرضا نیکو، کاندیدای دکتری عمران- آب از دانشکده فنی دانشگاه تهران، nikoo@ut.ac.ir

اکبر کریمی، دکتری عمران- آب از دانشکده صنعتی شریف، erajkarimi@alum.sharif.ir

علی‌اصغر آزادنیا، کارشناسی ارشد عمران- آب از دانشکده فنی دانشگاه تهران، azadnia@alumni.ut.ac.ir

◊◊◊◊

چکیده:

نوسانات ناگهانی رقوم آب مخزن در سدهای خاکی باعث تغییرات ناگهانی شرایط مرزی بدنه و پوسته از منظر فشار منفذی و درجه اشباع می‌گردد، که این مسئله شرایط ناپایدار کننده سد را تقویت می‌کند. از طرفی آنالیز تاریخچه زمانی تراوش در شرایط غیراشباع، علی‌الرغم لزوم امری وقت‌گیر می‌باشد و تصمیم‌گیری را در زمان واقعی بهره‌برداری که نیاز به اتخاذ تصمیم‌های سریع می‌باشد، دشوار می‌سازد. هدف از این مقاله بکارگیری مدلی هوشمند است که برای تعداد محدودی شرایط پیش‌فرض آموزش دیده و می‌تواند در زمان کوتاه، دبی تراوش یافته به هسته را در شرایط ناپایدار برآورد نماید. لذا در این تحقیق، ابتدا مدل‌ اجزاء محدود سد خاکی علویان به عنوان یک مطالعه موردی، تدوین گردیده و سپس در 64 حالت عدم قطعیت، آنالیز گردیده است. در گام بعد، از نتایج حاصله برای آموزش مدل دسته‌بندی گروهی داده‌ها (GMDH) جهت پایش تراوش در شرایط عدم قطعیت استفاده شده است. ارزیابی نتایج مدل GMDH نشان می‌دهد که این مدل از دقت مناسبی جهت شبیه‌سازی شرایط تراوش ناپایدار برخوردار است.

کلید واژه ها: سدخاکی تراوش سدعلویان زمین شناسی مهندسی