گسل­های راندگی پنهان و مخاطرات ژئوتکنیکی

گسل­های راندگی پنهان و مخاطرات ژئوتکنیکی

◊◊◊◊

زمان ملک زاده

عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور

malekzade04@yahoo.com

◊◊◊◊

چکیده :

 گسل­های راندگی پنهان بدلیل نداشتن رخنمون سطحی در بسیاری از موارد قابل شناسایی نیستند. بعضی از ساختارهای سطحی نظیر چین­خوردگی­ها نشانه­هایی دال بر فعالیت این گسل­ها هستند. در اثر این چین­ خوردگی­ها، جابجایی شاقولی قابل توجه بویژه در مراحل نخست شکل­گیری آنها بوجود آمده و در نتیجه علاوه بر بار دینامیکی ناشی از زمین­لرزه در حوزه نزدیک که در اثر گسلش در امتداد سطح لغزش تحمیل می­شود، تغییر شکل­های نامتجانس قابل توجهی به سازه­ها در حین فعالیت گسل­های مرتبط وارد خواهد شد. بکمک تحلیل عددی و مدلسازی بروش اجزای محدود، این مقاله تلاش دارد تا به رفتار گسل­های پنهان در قبال نیروهای زمین­ساختی بپردازد. دستاوردهای این مطالعه نشان می­دهد عملکرد گسل­های پنهان به پارامترهای مختلفی نظیر نوع گسل، زاویه، خواص فیزیکی سطح گسل، لیتولوژی، لایه ­بندی، عمق گسل و گسل­های همدرد موجود وابسته است. بنابر این حتی با شناسایی گسل­های پنهان، پیش­بینی چگونگی عملکرد آنها نیاز به مطالعه پارامترهای دیگر دارد که در این مطالعه معرفی خواهند شد. توجه به نتایج این مطالعه در ارزیابی مخاطرات  لرزه­ای وابسته به فعالیت گسل­های پنهان عموماً و تهدیدهای ژئوتکنیکی مرتبط با آن خصوصاً مفید خواهد بود.

کلید واژه ها: گسل­راندگی چین­خوردگی­ مدلسازی لیتولوژی گسلراندگی مخاطرات زمین شناسی مهندسی سایر موارد