پهنه بندی خطر زمین لغزش شیب های سواحل مخازن آب چاه نیمه ۱ و۳ سیستان

دسته زمین شناسی مهندسی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری سی امین گردهمائی علوم زمین
نویسنده عبدالحلیم شه بخش مجبور
تاريخ برگزاری ۰۱ اسفند ۱۳۹۰

پهنه بندی خطر زمین لغزش شیب های سواحل مخازن آب چاه نیمه 1 و3 سیستان

◊◊◊◊

عبدالحلیم شه بخش مجبور،کارشناس ارشدرسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان

ashahbakhshm@yahoo.com

سودابه شه بخش، کارشناس ارشدزمین شناسی مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان

S_shahbakhsh@yahoo.com

◊◊◊◊

چکیده :

    چاه نیمه ها در سیستان منبع تأمین آب و عامل مهمی برای ماندگاری مردم در این منطقه به شمار می روند. یکی از مشکلات عمده مخازن چاه نیمه های زابل وقوع زمین لغزش های متعدد است که خسارات زیادی به بار آورده است و باعث تجمع رسوبات در این مخازن و کاهش حجم بهینه آنها شده است. فرایندهای ناپایداری دامنه های مخازن چاه نیمه ها و وقوع حرکات دامنه ای در حال حاضر یکی از اصلی ترین فرایندهای شکل شناختی در این حوضه است. پهنه بندی شیب مخازن چاه نیمه و تهیه نقشه پهنه بندی با استفاده از GIS انجام شد.

کلید واژه ها: زمینلغزش سواحل پهنهبندی سیستان زمین شناسی مهندسی سیستان و بلوچستان