ارزیابی خصوصیات فیزیکی و مکانیکی خاک در مسیر تونل انرژی رضایی – عباسپور شهر مشهد

ارزیابی خصوصیات فیزیکی و مکانیکی خاک در مسیر تونل انرژی رضایی – عباسپور شهر مشهد

ناهید وطن پور ، دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی از دانشگاه فردوسی مشهد ، nvatanpour@yahoo.com

محمد غفوری، دکتری زمین شناسی مهندسی از دانشگاه فردوسی مشهد ،عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد ، ghafoori@um.ac.ir

غلامرضا لشکری پور، زمین شناسی مهندسی از دانشگاه فردوسی مشهد ،عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد ، lashkaripour@um.ac.ir

چکیده

 پروژه تونل انرژی رضایی- عباسپور به طول 1500 متر به منظور آزادسازی فضای سطحی زمین برقراری ارتباط بین دو پست موجود در منطقه برای تأمین برق مناطق مسکونی و تجاری ناحیه، در سال  1388 در شهر مشهد آغاز گردیده است. با توجه به اهمیت شناخت و پیچیدگی خصوصیات خاک در پروژه­های عمرانی، به منظور شناخت پارامترهای حفاریی خاک و انتخاب عمق بهینه برای احداث تونل، 7 حلقه گمانه ی اکتشافی در مسیر تونل حفر گریدید. همچنین آزمایش برجای SPT و آزمایشات آزمایشگاهی دانه بندی، هیدرومتری، تعیین حدود اتربرگ، وزن مخصوص، برش مستقیم، آزمون سه محوری و تحکیم بر روی نمونه های خاک انجام شد. با  بررسی های انجام شده بر روی لاگ های حفاری و پروفیل تحت الارضی مشخص گردید که بخش اعظم مسیر پروژه را خاکهای ریزدانه از نوع سیلت و رس با پلاستیسیته پایین تا متوسط تشکیل می دهد. جهت ارزیابی مقاومت خاک نتایج آزمایشات SPTدر مسیر تونل تحلیل گردیده و با توجه به اهمیت بالای پارامتر چسبندگی و زاویه اصطکاک داخلی خاک در مسئله پایداری و عدم ریزش در تونل این موارد موردبررسی و تجزیه وتحلیل قرار گرفته است. در نهایت با تعیین حد روانی و حد خمیری خاک و در نظر داشتن شرایط آب زیرزمینی، قابلیت تورم پذیری و روانگرایی خاک نیز مطالعه و احتمال رخداد آن بررسی شده است.

 

کلید واژه ها: تونل مشهد لاگ حفاری روانگرایی تونلعباسپور گمانه هیدرومتری زمین شناسی مهندسی خراسان رضوى