بررسی روندتاثیرپذیری زمین لغزش به پهنه بندی تکتونیک فعال حاصل ازشاخصSmf

دسته زمین شناسی مهندسی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری سی امین گردهمائی علوم زمین
نویسنده رحمان شریفی
تاريخ برگزاری ۰۱ اسفند ۱۳۹۰

بررسی روندتاثیرپذیری زمین لغزش به پهنه بندی تکتونیک فعال حاصل ازشاخصSmf

◊◊◊◊

 1رحمان شریفی ، دانشجوی دکتری زمین شناسی ساختمانی ، دانشگاه آزاداسلامی واحدعلوم وتحقیقات تهران .

R.sharifi1346@yahoo.comE-Mail:

2محسن پورکرمانی ،استاد دانشگاه شهیدبهشتی تهران.

3 علی سلگی ، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاداسلامی واحد علوم وتحقیقات تهران .

4نازنین جمالیان ،دانشجوی دکتری زمین شناسی ساختمانی ، دانشگاه آزاداسلامی واحدعلوم وتحقیقات تهران.

◊◊◊◊

چکیده:

زمین لغزش به عنوان یکی ازاشکال فرسایش به اغلب فاکتورهای تکتونیک فعال ازجمله شکل حوزه زهکشی (Bs ) ، پیچ وخم پیشانی کوهستان   ( Smf ) ، شاخص طول به شیب رودخانه ( Sl ) ، نسبت عرض کف دره به ارتفاع آن ( Vf ) ، عدم تقارن حوزه زهکشی ( Af ) و انتگرال فرازسنجی ( Hi )  وابسته است که درمجموعه حاضرتعیین روند ومیزان این وابستگی به پیچ وخم های پیشانی کوهستان ( Smf ) به عنوان یکی ازفاکتورهای مهم تکتونیک فعال درمنطقه مورد توجه است. اندازه گیری فاکتورهای ژئومتری و یا مورفومتری عوارض زمین یکی از بهترین ابزار جهت بررسی وارزیابی تکتونیک فعال می باشد که برای این اندازه گیری ابتدا با بررسی نقشه های توپوگرافی ،زمین شناسی ، تکتونیکی همراه با عملیات صحرایی ،نقشه های Dem منطقه درمحیط سیستم اطلاعات جغرافیایی ( GIS ) تهیه شده وبراساس نقشه های فوق نقشه تکتونیک فعال درقالب شاخص Smf در سه کلاس I  ،  II ،  III  و نقشه پراکنش سطحی زمین لغزش در پهنه های زمین لغزش قدیمی ، لغزش ، افتان ها و واریزه ها تهیه گردید. مقایسه وانطباق نقشه پراکنش سطحی زمین لغزش با پهنه های خطر شاخص Smf نشان می دهد که اولا حدود 51درصد( 3273 هکتار ) اشکال مختلف زمین لغزش منطقه درپهنه های تکتونیک فعال کلاس( I )قرار داشته و حدود 39درصد باقی مانده به ترتیب به نسبت 42( 2695 هکتار )و 7درصد ( 449 هکتار )در کلاس های (II) ، ( III ) قرار گرفته اند که این خود گویای روند ومقدار تاثیرپذیری زمین لغزش به پهنه های تکتونیک فعال حاصل از شاخص Smf به عنوان یکی از شاخص های مهم تکتونیک فعال درمنطقه مورد مطالعه است

کلید واژه ها: زمینلغزش تکتونیک پهنهبندی توپوگرافی مورفومتری ژئومتری زمین شناسی مهندسی تهران