وضعیت نفوذپذیری و تزریق پذیری ساختگاه سد یامچی

دسته زمین شناسی مهندسی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری سی امین گردهمائی علوم زمین
نویسنده هوشنگ مرادی گبلو
تاريخ برگزاری ۰۱ اسفند ۱۳۹۰

وضعیت نفوذپذیری و تزریق پذیری ساختگاه سد یامچی

هوشنگ مرادی گبلو*: دانشجوی کار شناسی ارشد زمین­ شناسی مهندسی، دانشگاه آزاد واحد اهر H-moradi@iau-ahar.ac.ir

 فیروز رضی زاده: استادیار گروه زمین شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر Fbrazyzadeh@yahoo.com

 یوسف ستار زاده: استادیار گروه زمین شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

Sattarzadeh2001@yahoo.com

چکیده

هدف از تزریق در پی سد، جلوگیری از نشت و آب ­بندی زیر سد است. برای بررسی لزوم استفاده از تزریق، معمولا آزمایشات لوژان انجام می­گیرد. در این مقاله ویژگیهای نفوذپذیری و تزریق­پذیری ساختگاه سد یامچی در فاصله 25 کیلومتری جنوب غربی شهر اردبیل مورد بررسی قرار گرفته است.

نتایج حاصل از آزمایشهای صورت پذیرفته در جناحین و محل ساختگاه نشانگر تزریق­ پذیری خوب ساختگاه سد یامچی بوده که تکیه گاهها و پی سد یامچی، بروی نهشته­ های مارنی- ماسه سنگی و توفهای نئوژن بالایی خواهد بود که فرسایش پذیر و کم مقاومت­اند. در توضیح نفوذپذیری توده سنگ ها و توده خاک های جایگاه سد یامچی مشخص گردید که به طور کلی سنگ کف و مخزن نفوذپذیری کمی دارد ( و بیشتر  ) بنابراین آب بند است و هیچ نکته نگرانی زایی وجود ندارد. بر اساس شرایط ساختگاه و نفوذپذیری سنگ پی، معیار خاتمه عملیات تزریق در هر قطعه، آبگذری 3 تا 5 لوژن در نظر گرفته شده است .

کلید واژه ها: ساختگاه سدیامچی نفوذپذیری تزریقپذیری اردبیل آزمایشلوژان زمین شناسی مهندسی