بررسی خصوصیات زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیک ساختگاه سد ارسباران

دسته زمین شناسی مهندسی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری سی امین گردهمائی علوم زمین
نویسنده احمد اکبری مقدم قیه باشی
تاريخ برگزاری ۰۱ اسفند ۱۳۹۰

بررسی خصوصیات زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیک ساختگاه سد ارسباران

◊◊◊◊

 احمد اکبری مقدم قیه  باشی: دانشجوی کار شناسی ارشد زمین­ شناسی مهندسی، دانشگاه آزاد واحد اهر

a-akbari@iau-ahar.ac.ir

فیروز رضی زاده: استادیار گروه زمین شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر

 Fbrazyzadeh@yahoo.com

یوسف ستار زاده: استادیار گروه زمین شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر

Sattarzadeh2001@yahoo.com

◊◊◊◊

چکیده:

 طراحی و ساخت سد مستلزم شناخت شرایط زمین شناسی و ژئوتکنیکی توده سنگ های ساختگاه سد می باشد که بدین منظور انجام آزمایشات صحرایی و آزمایشگاهی الزامی است. در این پژوهش با استفاده از نتایج حاصل از گمانه های اکتشافی، مشاهدات صحرایی، آزمون های برجا و مطالعات آزمایشگاهی به بررسی وضعیت ژئوتکنیکی ساختگاه سد ارسباران پرداخته شده است.

 سد ارسباران در جنوب واحد زمین‌ساختی مغان قرار داردکه قدیمی‌ترین سنگهای نقشه مذکور متعلق به کرتاسه پسین می‌باشند که از شیل، سنگ های آتشفشانی و آهک تشکیل گردیده است. در منطقه سد روند عمومی عناصر زمین‌شناسی ساختمانی از قبیل چین‌ها و گسله‌ها از روندهای منطقه مغان تبعیت نموده و دارای روند عمومی‌شرقی- غربی می‌باشد. با توجه به مطالعات زمین شناسی مهندسی ساختگاه سد و انجام طبقه بندی های RQD، Q و GSI ، کیفیت توده سنگ ها جهت ساخت سد و قرار دادن پی سد مناسب بوده.

کلید واژه ها: ژئوتکنیک ساختگاه سدارسباران مغان زمین شناسی مهندسی آذربایجان شرقى