نقش باریت در افزایش غلظت فلزات در پسماندھای حفاری

دسته زمین شناسی زیست محیطی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری سی امین گردهمائی علوم زمین
نویسنده مھین فرھادیان بابادی
تاريخ برگزاری ۰۱ اسفند ۱۳۹۰

نقش باریت در افزایش غلظت فلزات در پسماندھای حفاری

◊◊◊◊

مھین فرھادیان بابادی، دانشجوی دانشگاه تربیت معلم تھران

mfarhadian63@yahoo.com ،

عبدالمجید یعقوب پور، عضو ھیئت علمی دانشگاه تربیت معلم تھران

ayaghubpour@yahoo.com،

فریبرز مسعودی، عضو ھیئت علمی دانشگاه شھید بھشتی تھران

drfmasoudi@yahoo.com ،

علیرضا زراسوندی، عضو ھیئت علمی دانشگاه شھید چمران اھواز

Zarasvandi@yahoo.com ،

◊◊◊◊

چکیده :

در میادین نفتی به دلیل شرایط خاص زمین شناسی، برای عملیات حفاری از گل حفاری با ترکیبات پیچیده استفاده میشود. ضایعات حفاری در حین عملیات و یا پس از پایان آن در محیط اطراف دکل تخلیه میشود که ممکن است منجر به آلودگی محیط زیست شود. در این تحقیق، از خاک و پسآب درون حوضچه ھای دفع پسماند، خاک و آب زیرزمینی اطراف آنھا و ھمچنین باریت حفاری نمونه برداری به آزمایشگاه ICP-MS صورت گرفت. نمونه ھا پس از آماده سازی برای تعیین غلظت فلزات به روش ھای کانادا و استرالیا ارسال شدند. غلظت فلزات در نمونه ھا با استانداردھای موجود و میانگین زمینه منطقه مقایسه شدند. نتایج نشان داد که خاک و پسآب ھا آلوده به فلزات باریم، مس، آرسنیک و روی است

کلید واژه ها: پسماند باریت حفاری آلودگی گلحفاری زمین شناسی زیست محیطی خوزستان