ارزیابی آلودگی و توزیع مکانی عناصر جزئی در خاکھای اطراف کوره ذوب مس خاتون آباد، غرب استان کرمان

دسته زمین شناسی زیست محیطی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری سی امین گردهمائی علوم زمین
نویسنده وحید مزینانی
تاريخ برگزاری ۰۱ اسفند ۱۳۹۰

ارزیابی آلودگی و توزیع مکانی عناصر جزئی در خاکھای اطراف کوره ذوب مس خاتون آباد، غرب استان کرمان

◊◊◊◊

وحید مزینانی، دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی زیست محیطی، دانشگاه صنعتی شاھرود

Mazinani.vahid@gmail.com

گیتی فرقانی، استادیار گروه زمین شناسی زیست محیطی، دانشگاه صنعتی شاھرود

gforghani@gmail.com

افشین قشلاقی، استادیار گروه زمین شناسی زیست محیطی، دانشگاه صنعتی شاھرود

Af.Qeshlaqi@gmail.com

◊◊◊◊

چکیده :

در این مطالعه غلظت کل عناصر آلومینیم، استرانسیم، گوگرد، مس، زیرکنیم، سریم، سرب، آرسنیک، اورانیم و مولیبدن در خاکھای اطراف کوره ذوب مس خاتون آباد مورد ارزیابی قرار گرفته است. میانگین برای آلومینیم، استرانسیم، گوگرد، مس، زیرکنیم، سریم، سرب، (mg/kg غلظت این عناصر (بر حسب ،۱۴/۴ ،۱۶/۲ ،۳۳/۹ ،۱۱۳/۲ ،۱۱۴/۷ ،۲۱۷/۸ ،۵۵۹/ آرسنیک، اورانیم و مولیبدن به ترتیب برابر ۴ ،۶۷۹۱۲۱ میباشد، که این مقادیر برای عناصر استرانسیم، مس، آرسنیک و مولیبدن نسبت به میانگین / ۲ و ۴ خاکھای جھانی بالاتر است. نتایج نشان میدھد که غلظت عناصر با افزایش فاصله از کوره ذوب به طور چشمگیری کاھش مییابد و جھت باد یکی از عوامل موثر در توزیع آلودگی در منطقه

کلید واژه ها: مسخاتونآباد آلودگی آنالیز آرسنیک استرانسیم زمین شناسی زیست محیطی کرمان