شیوه تهیه نقشه های کاربردی ۱:۲۵۰۰۰ آب زمین شناسی با نگرش به برگه هشتگرد

دسته نقشه های زمین شناسی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری سی امین گردهمائی علوم زمین
نویسنده امیر شمشکی
تاريخ برگزاری ۰۱ اسفند ۱۳۹۰

شیوه تهیه نقشه های کاربردی 1:25000 آب زمین شناسی با نگرش به برگه هشتگرد

◊◊◊◊

امیر شمشکی، کارشناس ارشد زمین شناسی – آبشناسی، رئیس گروه آب زمین شناسی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، shemshaki2000@yahoo.com

یوسف محمدی،کارشناس ارشد زمین شناسی – آبشناسی، کارشناس گروه آب زمین شناسی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

احمدرضا قاسمی، کارشناس ارشد زمین شناسی – آبشناسی، کارشناس گروه آب زمین شناسی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

◊◊◊◊

چکیده :

 توسعه پایدار کشور در گرو شناخت مناسب از ویژگی های طبیعی و زمین شناختی می باشد. یکی از مهمترین مباحث در این زمینه، ویژگی های آب شناسی و آب زمین شناسی است. برگه آب ‌زمین‌شناسی شامل موقعیت منابع آب سطحی و زیرزمینی، دبی برداشت یا تخلیه، مقدار و نوع نفوذپذیری، نوع ومحدوده آبخوان‌ها، متوسط تراز و جهت جریان آب‌زیرزمینی، کیفیت شیمیایی منابع آب سطحی و زیرزمینی و موقعیت انواع سازه‌های آبی می باشد. میزان نفوذپذیری، پهنه های زه گرفته، محدوده آبخوان ها از جمله اطلاعاتی است که به صورت پهنه ای بر روی نقشه نمایش داده می شود. تراز یا عمق آب زیرزمینی، عمق سنگ کف، جهت جریان آب زیرزمینی،خطوط لوله اصلی و کانال های انتقال آب، آبراهه ها و قنات ها به صورت خطی بر روی نقشه ارائه می گردند. اطلاعات نقطه ای شامل چاه ها، چشمه ها و سازه های آبی مانند سدها، بندها، گابیون ها، سیل بندها و مخازن زمینی آب می باشند. اطلاعاتی که بر اساس آزمون هایی مانند آزمون نفوذپذیری بدست آمده، به صورت نقطه ای در محل برداشت نشان داده می شوند. به عنایت به موارد یاد شده، برگه آب زمین شناسی هشتگرد با طول جغرافیایی "30´37° 50 تا ´45°50 و عرض جغرافیایی "30´52° 35 تا °36 که در استان البرز قرار دارد جزو اولین نقشه هایی است که در کشور به این شیوه تهیه شده است.

کلید واژه ها: آبزمینشناسی هشتگرد نفوذپذیری آبزیرزمینی نقشه های زمین شناسی تهران