تهیه نقشه مخاطرات زمین شناسی با تاکید بر ناپایداری های دامنه ای، مطالعه موردی نقشه های کاربردی ۱:۲۵۰۰۰خور و فشند

دسته نقشه های زمین شناسی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری سی امین گردهمائی علوم زمین
نویسنده ایمان انتظام سلطانی
تاريخ برگزاری ۰۱ اسفند ۱۳۹۰

تهیه نقشه مخاطرات زمین شناسی با تاکید بر ناپایداری های دامنه ای، مطالعه موردی نقشه های کاربردی 1:25000خور و فشند

  Preparation of geological hazard map with emphasis on mass movements The case study of applied geology map of Khour and Fashand))

◊◊◊◊

ایمان انتظام سلطانی، دکتری زمین شناسی کاربردی ، کارشناس ارشد مخاطرات زمین شناختی گروه مخاطرات، زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیک، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور dr.entezam@gmail.com   

مسعود محمودپور، دانشجوی دکتری زمین شناسی مهندسی دانشگاه تربیت مدرس، سرپرست گروه مخاطرات، زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیک، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور ،m_mahmoudpour@gsi.ir

محمد جواد بلورچی، مدیر امور زمین شناسی مهندسی، مخاطرات و زیست محیطی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

◊◊◊◊

چکیده :

 ناپایداری های دامنه‌ای بخش مهمی از مخاطرات زمین شناسی کشور را تشکیل می دهند که می توانند خطر پذیری بالائی برای ساختارهای انسانی ایجاد نمایند. روند کلی چنین نقشه هائی تقریبا استاندارد می باشد . در مرحله اول با توجه به نقشه های توپوگرافی، عکس های هوائی و ماهوارهای بهمراه برداشتهای صحرائی نقشه پراکنش لغزش ها تهیه می گردد. در مرحله بعد کوشش بعمل می آید با توجه به مورفولوژی لغزش و شاخص های دیگر لغزش های به نسبت جدید تر از لغزش های قدیمی و باستانی تفکیک می گردد. در مرحله نهائی با توجه به عوامل داخلی تاثیر گذار مانند ارتفاع ، شیب ، جهت شیب و مقاومت واحدهای سنگی و خاکی بر وقوع زمین لغزش پهنه های با استعداد لغزش مختلف از هم تفکیک می گردند . این موارد به تفصیل در مورد تهیه نقشه ناپایداریهای دامنه ای در نقشه های زمین شناسی کاربردی فشند و خور در این مقاله توصیف می گردد

کلید واژه ها: توپوگرافی مورفولوژی لغزش خور مخاطرات نقشه های زمین شناسی اصفهان