نقش نقشه­ های زمین شناسی در شناسائی مناطق مستعد فرسایش پذیری

دسته نقشه های زمین شناسی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری سی امین گردهمائی علوم زمین
نویسنده جعفر دلائی میلان
تاريخ برگزاری ۰۱ اسفند ۱۳۹۰

نقش نقشه­ های زمین شناسی در شناسائی مناطق مستعد فرسایش پذیری

◊◊◊◊

جعفر دلائی میلان، دانشجوی کارشناسی ارشد رشته زمین شناسی مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس، jafardalaiimilan@yahoo.com

علی ارومیه­ ای، دانشیار گروه زمین شناسی مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس،  uromeiea@modares.ac.ir 

میرعلی محمدی، استادیار گروه مهندسی عمران، دانشگاه ارومیه  m.mohammadi@urmia.ac.ir                                                     

   عزیز دلایی میلان، دانشجوی کارشناسی رشته زمین شناسی کاربردی، دانشگاه پیام نور خوی،     ad.milan1367@yahoo.com

◊◊◊◊

چکیده :

 در این تحقیق جهت بررسی تاثیر نقشه ­های زمین شناسی در کنترل فرسایش، حوضه آبریز سد آغ­چای به عنوان مطالعه موردی انتخاب شده است. به همین منظور ابتدا عوامل زمین شناسی موثر در فرسایش پذیریی منطقه، طی مشاهدات میدانی شناسایی و نقشه فرسایش پذیری آنها ترسیم شد. در نهایت از هم پوشانی نقشه­ های مذکور در نرم افزار Arc-GIS، نقشه پهنه بندی خطر فرسایش پذیری برای منطقه ترسیم شد. پنج عامل معرفی شده در این تحقیق شامل لیتولوژی، شیب زمین، نوع گسل، شبکه آبراهه و کاربری اراضی بوده است. نتایج حاصل از بررسی نقشه فرسایش پذیری نشان می­دهد که 37 درصد مساحت منطقه در شرایط فرسایش پذیری شدید و خیلی شدید، 15 درصد در شرایط فرسایش پذیری متوسط و 48 درصد در شرایط فرسایش پذیری کم و خیلی کم قرار دارند. همچنین مناطق مستعد فرسایش پذیری اکثرا در شرق، شمال شرق، جنوب شرق و قسمتی از مرکز نقشه واقع شده اند. نتیجه دیگر حاکی از این است که عوامل سنگ شناسی، کاربری اراضی و آبراهه بیشترین تاثیر را در کنترل فرسایش دارند، در مقابل تاثیر نوع گسل و شیب زمین کمتر است.

 

کلید واژه ها: سدآغ­چای حوضهآبریز گسل فرسایشپذیری نقشهزمینشناسی نقشه های زمین شناسی آذربایجان غربى