فرایند نوین تهیه برش های ساختاری عمیق توسط شرکت ملی نفت ایران

دسته نقشه های زمین شناسی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری سی امین گردهمائی علوم زمین
نویسنده حسین معتمدی
تاريخ برگزاری ۰۱ اسفند ۱۳۹۰

فرایند نوین تهیه برش های ساختاری عمیق توسط شرکت ملی نفت ایران

◊◊◊◊

حسین معتمدی، دکترای زمین شناسی ساختمانی مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران، h.motamedi@niocexp.ir

◊◊◊◊

چکیده :

ترسیم برش های ساختاری در زاگرس قدمتی معادل با صنعت نفت دارد و به دلیل جنبه کاربردی آن در این صنعت کوشش گردیده است که در طول زمان فرایند تهیه برش های ساختاری همگام با پیشرفت دانش زمین شناسی ساختمانی و ابداع فنون نوین ارتقا یابد. در این مقاله ضمن بررسی تاریخچه مختصری از فرایند ترسیم برش های ساختاری در شرکت ملی نفت ایران،سیر تکاملی این فرایند و چالش های موجود در طول زمان مورد برسی قرار گرفته و بر اساس تجارب به دست آمده و پیشرفت های حاصل شده در زمینه،شکلی نوینی از این فرایند در قالب سه مقوله داده ها، تفسیر و اعتبار سنجی برش های ساختاری ارائه گردیده است.

کلید واژه ها: زاگرس نفت شرکتملینفت زمینشناسیساختمانی نقشه های زمین شناسی سایر موارد