تعیین لرزه خیزی شهرستان اردبیل به روش قطعی

دسته نقشه های زمین شناسی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری سی امین گردهمائی علوم زمین
نویسنده عبدالعفوف کریمی
تاريخ برگزاری ۰۱ اسفند ۱۳۹۰

تعیین لرزه خیزی شهرستان اردبیل به روش قطعی

◊◊◊◊

عبدالعفوف کریمی، دانشجوی کارشناسی ارشد ژئوفیزیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس afoof_karimi@yahoo.com

زهره سادات ریاضی راد، استادیار گروه ژئوفیزیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس  zohrehriazi@iauc.ac.ir

◊◊◊◊

چکیده :

 ارزیابی منطقی پارامترهای جنبش زمین در ساختگاه مورد نظر بر اثر رویداد زمین‏لرزه در چشمه‏های بالقوه زمین‏لرزه  برآورد خطر زمین‏لرزه است. ارزیابی خطر زمین‏ لرزه به سه روش، آماری- تجربی، احتمالاتی و روش قطعی  می‏باشد. در این مطالعه برآورد خطر زمین‏لرزه به روش قطعی،  با درنظر گرفتن گسل‏ها بعنوان چشمه‏های لرزه‏ای، بهمراه زمین‏لرزه‏های تاریخی رخ داده با بزرگی‏های داده شده ، پارامترهای جنبش نیرومند زمین در سایت مورد نظر تعیین شده است. ناحیه  در نظر گرفته شده در این مطالعه، منطقه اردبیل جزئی از واحد زمین ساختی البرز غربی - آذربایجان به شمار می آید منطقه آذربایجان از دیدگاه تکتونیکی جزو مناطق فعال محسوب می شود. فعالیت عمده این منطقه در نتیجه حرکت بلوک عربستان است که در هر سال 3 سانتیمتر در راستای شمالی، گوشه  شمال غربی ایران، کوههای قفقاز و شرق ترکیه را متاثر می کند. در این مطالعه گسل پنهان سرعین در فاصله 21 کیلومتر از ساختگاه و به طول 20 کیلومتر بیشینه شتاب را در سایت مورد نظر ایجاد کرده است.   

 

کلید واژه ها: زمینلرزه اردبیل لرزهخیزی تکتونیک گسلسرعین زمینساخت نقشه های زمین شناسی