تهیه نقشه های زمین شناسی مهندسی با مقیاس ۱:۲۵۰۰۰ (مطالعه موردی: نقشه های خور، فشند، طاووسیه و هشتگرد)

دسته نقشه های زمین شناسی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری سی امین گردهمائی علوم زمین
نویسنده مسعود محمودپور
تاريخ برگزاری ۰۱ اسفند ۱۳۹۰

تهیه نقشه های زمین شناسی مهندسی با مقیاس 1:25000 (مطالعه موردی: نقشه های خور، فشند، طاووسیه و هشتگرد)

◊◊◊◊

مسعود محمودپور، دانشجوی دکتری زمین شناسی مهندسی دانشگاه تربیت مدرس، سرپرست گروه مخاطرات، زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیک، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور ،m_mahmoudpour@gsi.ir

ایمان انتظام سلطانی، دکتری زمین شناسی کاربردی از دانشگاه دولتی میسور هندوستان، کارشناس ارشد مخاطرات زمین شناختی گروه مخاطرات، زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیک، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور،dr.entezam@gmail.com

محمد جواد بلورچی، مدیر امور زمین شناسی مهندسی، مخاطرات و زیست محیطی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

◊◊◊◊                                                        

چکیده :

 تهیه نقشه های زمین شناسی مهندسی با کاربرد ویژه در عملیاتی نمودن اجرای پروژه های عمرانی و طراحی پی سازه های مهندسی با بیشینه ضریب ایمنی مد نظر است. بدین جهت ضروری است تا ویژگی های زمین شناسی مهندسی توده های سنگی و خاکی در منطقه مورد نظر بر پایه استاندارهای جهانی که در این زمینه وجود دارد، برداشت شده و در نقشه بازتاب یابند. در این میان، تهیه نقشه های زمین شناسی مهندسی با مقیاس 1:25000 از حساسیت بیشتری به جهت دقت در برداشت ها  و تعداد ایستگاه های برداشتی برخوردار می باشند . تفکیک واحد های سنگ چینه ای از نظر جایگاه زمین شناسی و مشخص نمودن درصد توده سنگ های در بر گیرنده هر سازند از مراحل اولیه و اساسی در این بررسی ها می باشد. برداشت ویژگی های دیداری زمین شناسی مهندسی درزه ها و سنگ ها از مراحل بعدی بررسی ها می باشد. رده بندی مهندسی سنگ ها و رده بندی واحد های سنگی از دیدگاه سهولت گودبرداری در مراحل نهایی برداشت های صحرایی قرار دارند. برای تعیین پارامترهای مهندسی خاک ها در محدوده نقشه ها، آزمون های ژئوتکنیکی برجا و آزمایشگاهی گوناگون انجام شده است. هر اندازه بتوان ویژگی های روزمینی و آزمایشگاهی بیشتری را از توده های سنگی و خاکی در نقشه بازتاب داد، می تواند در کاربری بهینه آن تاثیر بیشتری داشته باشد و در این صورت است که نقشه ای گویاتر و کاربردی تر ارائه شده است. برای نمایش داده ها و اطلاعات زمین شناسی مهندسی توده های سنگی و خاکی ، از سه نماد رنگ، هاشور و نمودار در تهیه نقشه های زمین شناسی مهندسی 1:25000 خور، فشند، طاووسیه و هشتگرد بهره گرفته شده است.

 

کلید واژه ها: زمینشناسیمهندسی سازه ژئوتکنیک خور فشند هشتگرد مهندسیخاک نقشه های زمین شناسی تهران