پتانسیل یابی مواد معدنی در ورقه یکصد هزارم اردستان با استفاده از روش منطق فازی

دسته ژئومتیکس
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری سی امین گردهمائی علوم زمین
نویسنده هوشنگ اسدی هارونی
تاريخ برگزاری ۰۱ اسفند ۱۳۹۰

پتانسیل یابی مواد معدنی در ورقه یکصد هزارم اردستان با استفاده از روش منطق فازی

◊◊◊◊

1هوشنگ اسدی هارونی، دکتری اکتشاف معدن، عضو هیئت علمی دانشکده معدن دانشگاه صنعتی اصفهان، hooshang@cc.iut.ac.ir

2عاطفه سن سلیمانی، کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد محلات a.sansoleimani@yahoo.com

2لیلا پیره، کارشناسی ارشد مهندسی اکتشاف معدن از دانشگاه صنعتی اصفهان Leila.pireh544@gmail.com

◊◊◊◊

چکیده:

ورقه یکصد هزارم اردستان در شمال شرق استان اصفهان واقع شده است و شامل پهنه ایران مرکزی می­باشد. محدوده شامل گدازه­های آندزیتی – بازالتی و برش های آتشفشانی با ترکیب مشابه، سنگهای نفوذی با ترکیب اسیدی تا بازیک می باشد. در این تحقیق در ورقه مذکور با استفاده از تکنیک بهینه شده برازش کمترین مربعات رگرسیون شده (Ls-Fit) تصاویرETM+  و روش نسبت های باندی و ترکیب رنگی تصاویر استر، پیکسل های حاوی آلتراسیون­های دارای بنیان هیدروکسیل و همچنین اکسیدهای آهن سه ظرفیتی(هماتیت، گوتیت و جاروسیت)، که میتوانند بطور مستقیم یا غیر مستقیم در رابطه با کانی سازی باشند شناسائی و برای مطالعات پی جوئی صحرائی معرفی شدند، سپس روند کلی ساختارها و توده­های نفوذی تعیین گردید. در نهایت با استفاده از مدل منطق فازی در محیط سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) و تلفیق لایه­های اطلاعاتی حاصل از مطالعات زمین شناسی، دورسنجی یک نقشه نهائی تهیه گردید. این نقشه معرف زون های دارای اولویت بالای کانی سازی در منطقه می­باشد. بدین منظور تلفیق و تحلیل کلیه اطلاعات در سیستم اطلاعات زمین مرجع می­تواند منجر به شناسایی مناطق امید بخش معدنی برای مطالعات بعدی باشد.

کلید واژه ها: منطقفازی اردستان تصاویراستر دورسنجی اطلاعاتزمینمرجع ژئومتیکس اصفهان