مقایسه روش های SAM و PCA بر روی تصاویر هایپریون جهت تشخیص زون آرژیلیک در منطقه آتشفشان مساحیم

دسته ژئومتیکس
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری سی امین گردهمائی علوم زمین
نویسنده بهرام بیگی بهرام
تاريخ برگزاری ۰۱ اسفند ۱۳۹۰

مقایسه روش های SAM و PCA بر روی تصاویر هایپریون جهت تشخیص زون آرژیلیک در منطقه آتشفشان مساحیم

◊◊◊◊

بهرام بیگی بهرام1، رنجبر حجت الله2، شهاب پور جمشید3

1 دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی، دانشگاه شهید باهنر کرمان;  b.bahram.100@gmail.com

2 عضو هیئت علمی دانشکده معدن دانشگاه شهید باهنر کرمان؛ hranjbar64@yahoo.com

3 عضو هیئت علمی بخش زمین شناسی دانشگاه شهید باهنر کرمان; shahabpour@yahoo.com

◊◊◊◊

چکیده :

 روش های پردازش تصاویر ماهواره ای را می توان به دو گروه آمار پایه و طیف مبنی تقسیم کرد. در روش های آمار پایه اصول پردازش بر پایه نحوه پراکندگی هیستوگرام مقادیر پیکسلی هر باند اطراف میانگین، مد و میانه داده ها و همچنین ضریب همبستگی داده ها بنا نهاده می شود؛ در حالی که در روش های طیف مبنی از ابتدای پردازش می بایست الگوی طیفی مرجعی مشخص و در دست باشد. پردازش بر پایه الگوی طیفی مرجع و تناسب محدوده های جذب و بازتاب هدف مورد نظر با محدوده های متناظز در الگوی مرجع بنا نهاده می شود. در این مطالعه به بررسی نتایج حاصل از هر دو نوع روش پردازش تصویر و مقایسه ضریب صحت هر کدام در برابر داده های صحرایی پرداخته شده است. پردازش ها بر روی تصویر هایپریون زون آرژیلیک در منطقه آتشفشان مساحیم اعمال گردید. تصاویر ابر طیفی سنجنده هایپریون حاوی اطلاعات بسیار غنی از سطح زمین در 242 باند ظریف و پیوسته هستند و اعمال پردازشی مناسب بر روی این داده ها نتایجی بسیار قابل تطابق با مطالعات میدانی سطح زمین ارائه میدهد. ترسیم ماتریس صحت و محاسبه ضریب صحت عامل مناطق حداکثر امکان در روش های SAM و PCA، ضریب 74.58 درصد برای پردازش با روش SAM و ضریب 25.42 درصد برای روش PCA نشان می دهد. بنابراین استفاده از روش های طیف مبنی در پردازش تصاویر ابر طیفی پیشنهادی مناسب جهت مطالعات دورسنجی سطح زمین به حساب می آید.

کلید واژه ها: تصاویرهایپریون زونآرژیلیک آتشفشانمساحیم پردازش هیستوگرام سنجنده دورسنجی ژئومتیکس کرمان