بررسی اثر تصحیحات جوی بر روی تصاویر هایپریون در مطالعات زمین شناسی

دسته ژئومتیکس
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری سی امین گردهمائی علوم زمین
نویسنده بهرام بیگی بهرام
تاريخ برگزاری ۰۱ اسفند ۱۳۹۰

بررسی اثر تصحیحات جوی بر روی تصاویر هایپریون در مطالعات زمین شناسی

◊◊◊◊

بهرام بیگی بهرام1، رنجبر حجت الله2، شهاب پور جمشید3

1 دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی، دانشگاه شهید باهنر کرمان;  b.bahram.100@gmail.com

2 عضو هیئت علمی دانشکده معدن دانشگاه شهید باهنر کرمان؛ hranjbar64@yahoo.com

3 عضو هیئت علمی بخش زمین شناسی دانشگاه شهید باهنر کرمان; shahabpour@yahoo.com

◊◊◊◊

چکیده :

تصاویر ابر طیفی سنجنده هایپریون حاوی اطلاعات بسیار غنی از سطح زمین در 242 باند ظریف و پیوسته هستند. در این میان عوامل جوی متعددی وجود دارند که محتوی اطلاعات طیفی بعضی از  باندها را آلوده میکنند. نتیجتاٌ برای استخراج  حداکثر میزان اطلاعات در بهینه ترین حالت از یک تصویر ابرطیفی، انجام تصحیحات جوی مرحله ای اجتناب ناپذیر است که منجر به تصحیح اطلاعات باندهای آلوده شده به وسیله عوامل جوی می شود. تصحیحات جوی با دو روش داده پایه و صحنه پایه بر روی تصاویر قابل اعمال هستند. در روش های صحنه پایه بدون نیاز به اطلاعات صحرایی، ناهنجاری های طیفی با استفاده از پردازش اطلاعات طیفی خود تصویر شناسایی و بازیافت می گردند. در این مطالعه به بررسی نتایج حاصل از دو روش صحنه پایه تصحیح جوی آنی QUAC (Quick Atmospheric Correction) و روش میانگین نسبی بازتاب ها IARR (Internal Average Relative Reflectance) بر روی تصویر هایپریونِ زون آرژیلیک در منطقه آتشفشان مساحیم پرداخته شده است. به منظور ارزیابی نتایج حاصل از روش های صحنه پایه مذکور از مطالعات طیف نگاری صحرایی و روش تصحیح داده پایه خط تجربی انطباقE.L  (Empirical Line) استفاده شده است. مقایسه مورد نظر با استفاده از روش نقشه بردار زاویه طیفی و محاسبه اختلاف زاویه ای طیف تصاویر تصحیح شده و طیف صحرایی انجام شد. نتایج آنالیزهای XRD  و طیف سنجی بر روی نمونه های برداشت شده از منطقه الگوی کائولینیت را نشان می دهد که کانی شاخص دگرسانی آرژیلیک به حساب می آید. بررسی های میدانی انجام شده (در نقاط ارائه شده توسط روش نقشه بردار زاویه طیفی در تصاویر تصحیح شده) موید برتری تصحیح جوی IARR در تفکیک زون آرژیلیک می باشد. به منظور مقایسه کمی نتایج حاصل از تصحیحات، پیکسل های حد اکثر امکان بدست آمده از روش نقشه بردار زاویه طیفی برای هر کدام از تصاویر تصحیح شده، در قالب اطلاعات طبقه بندی شده مورد ارزیابی قرار گرفتند. پس از ترسیم ماتریس صحتِ پیکسل های نمایه شده در طبقه بندی و نیز پیکسل های نمونه برداری شده و بررسی شده در مطالعات صحرایی – آزمایشگاهی، ضریب صحت عامل برای نواحی مطلوب ارائه شده در تصاویر تصحیح شده با روش های صحنه پایه و روش داده پایه E.L محاسبه گردید. نتایج بدست آمده بیان گر ضریب صحت عامل 74.58 درصد برای تصویر تصحیح شده به روشIARR  و ضریب صحت عامل 35.5 درصد برای تصویر تصحیح شده به روش QUAC می باشد؛ و این در حالی است که تصحیح داده پایه E.L نیز با اتکا به داده های طیف نگاری صحرایی ضریب صحت 74.58 درصد را نشان می دهد. بنابراین در تفکیک زون آرژیلیک در مناطق نیمه خشک تصحیح جوی IARR پیش پردازشی مناسب و کم هزینه جهت بازیافت اطلاعات طیفی داده های ابرطیفی به حساب می آید.

کلید واژه ها: تصاویرهایپریون سنجنده آتشفشانمساحیم طیفنگاری زونآرژیلیک طیفسنجی ژئومتیکس کرمان