بررسی زمین ساخت ناحیه دشت ارژن با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای و تکنیک‌های سنجش از دور

دسته ژئومتیکس
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری سی امین گردهمائی علوم زمین
نویسنده زهرا کمالی
تاريخ برگزاری ۰۱ اسفند ۱۳۹۰

بررسی زمین ساخت ناحیه دشت ارژن با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای و تکنیک‌های سنجش از دور

◊◊◊◊

زهرا کمالی، کارشناسی ارشد دانشگاه شیراز، zahrakamali84@gmail.com

دکتر خلیل سرکاری نژاد ،دانشیار بخش علوم زمین دانشگاه شیراز، Sarkarinejad@geology.susc.ac.ir

سعیده کشاورز، دانشجوی دکتری دانشگاه شیراز، s.keshavarz2007@yahoo.com

 ◊◊◊◊

چکیده :

 بارزسازی خطواره وآنالیز آنها بخش مهمی از نقشه برداری تکتونیکی را تشکیل می دهد.منطقه دشت ارژن در 65 کیلومتری شیراز در ناحیه چین خورده ساده زاگرس قرار گرفته است.این منطقه بوسیله به وسیله دو صفحه گسلی نرمال محدود شده است. در این مطالعه، گسلها و شکستگی های منطقه با استفاده ازتصاویر ماهواره ای SPOT با تفکیک مکانی 2.5 متردر چهار جهت آزیموتی 000°,045°,090°,135° فیلتر گذاری گردیده است. بارزسازی خطوارهای ساختاری بصورت نیمه اتوماتیک انجام گرفته است و منطقه مورد مطالعه را به 36 قسمت مساوی تقسیم نموده و با استفاده از دادهای خروجی دیاگرام های گل سرخی مربوط به هر قسمت رسم گردیده است.امتداد اصلی خطواره ها در 6 ستون ازغرب به شرق با امتداد اصلی گسلهای EN56°±4° منطقه مطابقت نشان می دهد و با نتایج تمرکز خطواره ها که از مطالعات صحرایی بدست آمده اند هماهنگی خوبی را به نمایش می گذارد. همچنین بررسی تصاویر ماهواره ای نشان می دهد که این صفحات گسلی خاتمه‌‌های گسل کره بس می باشند که در منطقه دشت ارژن فروبوم را بوجود آورده اند.

کلید واژه ها: زمینساخت دشتارژن سنجشازدور خطواره شیراز تصاویرماهواره‌ای گسلکرهبس ژئومتیکس فارس