تفکیک و شناسایی واحدهای فرمی پلایای (کویر) سیرجان

دسته ژئومتیکس
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری سی امین گردهمائی علوم زمین
تاريخ برگزاری ۰۱ اسفند ۱۳۹۰

تفکیک و شناسایی واحدهای فرمی پلایای (کویر) سیرجان

◊◊◊◊

عبدلله سیف، استادیار گروه جغرافیا، دانشگاه اصفهان. Abdsafe@yahoo.com

ابوذر کارگر، کارشناس ارشد ژئومورفولوژی، دانشگاه اصفهان. abuzar.kargar@gmail.com

سینا صلحی، کارشناس ارشد ژئومورفولوژی دانشگاه اصفهان، Solhi_sina@yahoo.com

◊◊◊◊

چکیده :

 در ژئومورفولوژی برای تفکیک و شناسایی واحدهای فرمی روشهای متفاوتی وجود دارد. یکی از مهم‌ترین آنها روش مبتنی بر نظریه سلسله مراتبی[1] است. منطقه مطالعاتی در این پژوهش چاله(پلایا) سیرجان است. هدف در این پژوهش تهیه نقشه‌ ژئومورفولوژی پلایای‌‌ سیرجان است. در این راستا با تکیه بر سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور واحدهای ژئومورفیک منطقه مطالعاتی تفکیک و شناسایی شده و بر اساس روش سلسله مراتبی روی نقشه ژئومورفولوژی نمادین می گردد. پایگاه اطلاعاتی منطقه شامل نقشه‌های میان مقیاس توپوگرافی(1:25000، 1:50000)، نقشه زمین شناسی و تصویر ماهواره‌ای لندست 7 سنجنده ETM+ در فرمت MR SID می باشد. برای تهیه نقشه ژئومورفولوژی ساخت لایه های رقومی از جمله نقشه واحد فرمی مناظر، نقشه اطلاعات مواد مادری، نقشه واحد فرمی زمین نما و ژئوفرم ها ضروری است. با تهیه نقشه ژئومورفولوژی و شناخت واحدهای فرمی می‌توان گام مؤثری جهت ارزیابی منابع طبیعی و شناخت مسایل مربوط به مدیریت محیط در سطح قلمروهای ژئومورفیک از جمله پلایای سیرجان برداشت. همچنین تکنیک سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی می تواند برای رسیدن به اهداف این پژوهش مفید باشد.


[1] Hierarchy Theory

کلید واژه ها: پلایا کویر سیرجان ژئومورفولوژی سیستماطلاعاتجغرافیایی تصویرماهواره‌ای لندست سنجنده ژئومتیکس کرمان