پردازش تصاویر ASTER به‌منظور تفکیک دگرسانی‌های گرمابی در چهارگوش سهل‌آباد

دسته ژئومتیکس
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری سی امین گردهمائی علوم زمین
تاريخ برگزاری ۰۱ اسفند ۱۳۹۰

پردازش تصاویر ASTER به‌منظور تفکیک دگرسانی‌های گرمابی در چهارگوش سهل‌آباد

◊◊◊◊

مرتضی حسینی، کارشناس ارشد معدن، مدرس دانشگاه فنی و حرفه‌ای-آموزشکده فنی امام علی (ع) طبس، hoseini.mortaza30@yahoo.com

◊◊◊◊

چکیده :

 پی‌جویی مناطق دگرسانی به عنوان یکی از فرآیندهای مؤثر در کانه‌زایی یکی از موارد گسترده استفاده از داده‌های دورسنجی است. داده‌های مربوط به سنجنده‌های مختلف دارای قابلیتهای متفاوتی در نقشه‌برداری مناطق تحت بررسی می‌باشند. در این میان سنجنده‌ی استر با پوشش محدوده نسبتاً وسیعی از طیف الکترومغناطیسی، شرایط مطلوبی را برای آشکارسازی زون‌های دگرسانی ایجاد کرده است. در این تحقیق از داده‌های این سنجنده برای نمایش دگرسانی‌های مرتبط با کانی سازی‌های مس موجود در شرق ایران استفاده شده است. منطقه مورد مطالعه، چهارگوش 100000/1 سهل‌آباد است که در جنوب‌شرق بیرجند واقع می‌باشد. ناحیه مذکور بدلیل وضعیت خاص زمین‌شناسی، برای تشکیل انواع کانه به ویژه کانه‌های مس دارای قابلیت‌ می‌باشد. ولکانیکهای ترشیاری- کواترنر یکی از واحدهای مهم زمین‌شناسی است که باعث دگرسانی در محدوده شده است. در مطالعه حاضر، با استفاده از روشهای مختلف پردازش تصویر نظیر نسبت باندی، تحلیل استاندارد و تحلیل انتخابی مؤلفه اصلی مناطق دگرسانی مرتبط با مس بارزسازی شده است. نتایج تحلیل و تفسیر و بررسی‌های صحرایی، نشانگر گسترش مناطق آلتراسیونی در محدوده مورد مطالعه است.

کلید واژه ها: دگرسانی سهل‌آباد کانهزایی دورسنجی سنجنده الکترومغناطیس بیرجند ژئومتیکس خراسان جنوبى