مطالعه دگرسانی منطقه ی آتشفشانی سبلان با استفاده از داده های تصاویر ماهواره ای ASTER و تجزیه XRD

دسته ژئومتیکس
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری سی امین گردهمائی علوم زمین
تاريخ برگزاری ۰۱ اسفند ۱۳۹۰

مطالعه دگرسانی منطقه ی آتشفشانی سبلان با استفاده از داده های تصاویر ماهواره ای ASTER و تجزیه XRD

◊◊◊◊

 مهناز فتح الهی  ، کارشناسی ارشد پترولوژی  از پژوهشکده  سازمان زمین شناسی ، mahnaz.fatollahi@email.com

دکتر  محمد هاشم امامی ،دانشیار پژوهشکده علوم زمین سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

دکتر منیره خیر خواه، عضو هیئت علمی  سا­زمان زمین شناسی واکتشافات معدنی کشور

رضا قاسمی، کارشناسی ارشد مهندسی اکتشاف معدن، کارشناس GIS سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی

◊◊◊◊

چکیده :

منطقه مورد مطالعه در  ناحیه آتشفشانی سبلان بخشی از نقشه  1:100000 مشکین شهر  را شامل می شود که در بین ′45 ْ47 تا ″30 ′52 ْ47 طول شرقی و ′15 ْ38 تا ″30 ′22 ْ38 عرض شمالی  قرار گرفته است. هدف از انجام این پژوهش استفاده از تصاویر چندطیفی سنجنده ی  ASTER به منظور تعیین مناطق دگرسان شده با به کارگیری روش های مختلف پردازش تصویر است. برای تفکیک زون های  دگرسان شده از روش  ترکیب دروغین رنگی نسبت های باندی تصاویر استر  و از روش نقشه بردار زاویه طیفی برای شناسایی کانی های مناطق دگرسان شده استفاده شد.نتایج با تجزیه 70 نمونه به روش XRD و مطالعات سنگ نگاری و مشاهدات صحرایی کنترل شد. بررسی های صحرایی، کانی شناسی و تصاویر ماهواره ای مؤید وجود بخش های آرژیلی متوسط، آلونیتی و سیلیسی در نواحی دگرسان شده است. که این بخش ها از پایین به بالا گاهاً زون بندی منظمی را ایجاد کرده اند. این زون بندی و همچنین شواهدی چون تبعیت دگرسانی از سیستم درز و شکست و به جا ماندن بخش هایی از سنگ میزبان سالم در بدنه زون های دگرسانی، هیدروترمال بودن دگرسانی را تأیید می کنند. با توجه به حضور گسترده کانی هایی چون کائولینیت، آلونیت، ژاروسیت و سیلیس  به نظر می رسد این محدوده تحت تأثیر دگرسانی تیپ اسید- سولفات (High Sulfidation) قرار گرفته است که بیانگر شرایط PH بسیار پایین و اکسیداسیون کافی است.

کلید واژه ها: سبلان مشکینشهر سنجنده کانیشناسی هیدروترمال دگرسانی­ ژئومتیکس اردبیل