بررسی مورفومتری و ژئومورفولوژی گنبد نمکی قم

دسته ژئومتیکس
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری سی امین گردهمائی علوم زمین
نویسنده ناهید متولی زاده نائینی
تاريخ برگزاری ۰۱ اسفند ۱۳۹۰

بررسی مورفومتری و ژئومورفولوژی گنبد نمکی قم

◊◊◊◊

ناهید متولی زاده نائینی، دانشجوی کارشناسی ارشد ژئومورفولوژی دانشگاه اصفهان.

دکتر محمد حسین رامشت، استاد تمام دانشگاه اصفهان- دانشکده جغرافیا و علوم برنامه ریزی.

سینا صلحی، دانشجوی کارشناسی ارشد ژئومورفولوژی دانشگاه اصفهان.solhi_sina@yahoo.com[1]

◊◊◊◊

چکیده :

تحلیل ژئومورفولوژیکی و محاسبات مورفومتریکی در محیط GIS در مورد گنبدنمکی قم واقع در شمال غربی قم انجام گردید. گنبدهای نمکی می­توانند در پخش نمک در اراضی اطراف و یا شور نمودن آب­های زیرزمینی مجاور اثر گذار باشند. میزان نمک در معرض شست و شو و همچنین میزان رواناب سطحی ازعوامل موثر پدیده­های فوق الذکر به حساب می­آیند با این که گنبدهای نمکی محدودیت­هایی برای منابع آب و خاک مجاور اجاد می­نماید در مقابل می­تواند به عنوان منبع نمک در صنایع و کارگاهها مورد استفاده قرار گیرند.[1] - مسئول مکاتبات

کلید واژه ها: مورفومتری ژئومورفولوژی گنبدنمکیقم گنبدنمکی رواناب ژئومتیکس قم