بررسی امکان تاثیر گنبد نمکی قم در آب­های زیرزمینی شهر قم

دسته ژئومتیکس
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری سی امین گردهمائی علوم زمین
تاريخ برگزاری ۰۱ اسفند ۱۳۹۰

بررسی امکان تاثیر گنبد نمکی قم در آب­ زیرزمینی شهر قم

◊◊◊◊

ناهید متولی زاده نائینی، دانشجوی کارشناسی ارشد ژئومورفولوژی دانشگاه اصفهان

دکتر محمد حسین رامشت، استاد تمام دانشگاه اصفهان- دانشکده جغرافیا و علوم برنامه ریزی

سینا صلحی،دانشجوی کارشناسی ارشد ژئومورفولوژی دانشگاه اصفهان.

◊◊◊◊

چکیده :

شهر قم بر روی یک مخروط افکنه بزرگ واقع گردیده که حوضه تغذیه وسیع بالا دست موجب گردیده است شیب هیدرولیکی به سمت پائین دست باشد. از طرف دیگر گنبدنمکی قم در 20 کیلومتری شمال غربی شهرقم قرار گرفته است. با مطالعه جهت زهکشی، آب­های سطحی و آب­های زیرزمینی معلوم گردیده است با اینکه آب زیرزمینی قم لب شور است ولی این شوری متاثر از گنبد نمکی قم نمی­باشد بلکه از سایر رسوبات نمکی منطقه منشا گرفته است. روش تحلیلی برای اثبات فرض موجود روش تحلیل مورفولوژی، کلیماتولوژی و لیتولوژی بوده که نهایتاً امکان تاثیر گنبد نمکی قم در شوری آب­های زیرزمینی منطقه رد شد.

کلید واژه ها: مخروطافکنه گنبدنمکیقم آب­زیرزمینی هیدرولیکی گنبدنمکی مورفولوژی ژئومتیکس قم