کاربرد سنجش از دور جهت تعیین پتانسیل های لاتریت نیکل دار -سرچاهان

دسته ژئومتیکس
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری سی امین گردهمائی علوم زمین
نویسنده نرگس قاسمی
تاريخ برگزاری ۰۱ اسفند ۱۳۹۰

کاربرد سنجش از دور جهت تعیین پتانسیل های لاتریت نیکل دار -سرچاهان

◊◊◊◊

نرگس قاسمی،دانشجوی دکتری پترولوژی،گروه زمین شناسی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات،تهرانghpetro86@yahoo.com

هوشنگ اسدی هارونی،دکتری اکتشاف معدن،استادیار دانشکده مهندسی معدن،دانشگاه صنعتی اصفهان

علی درویش زاده،دکتری پترولوژی،عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد  لاهیجان

منصور وثوقی عابدینی،دکتری پترولوژی،عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات تهران

◊◊◊◊

چکیده :

 توده های الترامافیک سرچاهان(استان فارس) بخشی از زون افیولیت- رادیولاریت زاگرس مرتفع هستند که به صورت جدا از هم در شمال کوههای ارسنجان بیرون زدگی دارند. اولترامافیک های مورد بحث اساساً از نوع هارزبورژیت(اولیوین،انستاتیت،کروم اسپینل وکمی دیوپسید) بوده وبه شدت تکتونیزه وسرپانتینی شده اند. سطح فوقانی اکثرآنها به وسیله لایه ای از لاتریت های نیکل دار قرمز-قهوه ای به ضخامت 1متر تا بیش از 10متر پوشیده شده است . به منظور شناسایی زون های کانی سازی احتمالی و هاله های آلتراسیون در رابطه با کانی سازی از داده های سنجنده +ETM لندست  استفاده گردید و با به کارگیری روش های  ترکیب رنگی کاذب، نسبت گیری باندی وکمترین مربعات رگراسیون شده LS-Fit، 6 منطقه امیدبخش شامل آلتراسیون های آرژیلیکی واکسید آهن شناسایی ومعرفی گردید. در طی آنالیزهای شیمیایی از 4نقطه از 6نقطه معرفی شده ، غلظت های قابل توجهی از نیکل (19/.درصد) و کروم (16/.درصد)بدست آمد که می تواند معرف کانی سازی نیکل در لاتریت های منطقه مورد مطالعه باشد.

کلید واژه ها: رادیولاریت سرچاهان اولترامافیک سنجنده لندست آلتراسیون سرپانتین ژئومتیکس فارس