بررسی دگرسانی های کانسار مس پورفیری علی آباد یزد با استفاده از روشهای PPI، SAM و SID

دسته ژئومتیکس
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری سی امین گردهمائی علوم زمین
نویسنده هادی شهریاری
تاريخ برگزاری ۰۱ اسفند ۱۳۹۰

بررسی دگرسانی های کانسار مس پورفیری علی آباد یزد با استفاده از روشهای PPI، SAM و SID

◊◊◊◊

هادی شهریاری*1 ، حجت اله رنجبر 2، ، مهدی هنرمند3

*1 دانشجوی دکتری اکتشاف معدن، بخش مهندسی معدن دانشگاه شهید باهنر کرمان، shahriari_h@yahoo.com

2 دانشیار بخش مهندسی معدن دانشگاه شهید باهنر کرمان

3 دانشجوی دکتری زمین شناسی اقتصادی، بخش زمین شناسی دانشگاه شهید باهنر کرمان

◊◊◊◊

چکیده :

با افزایش روز افزون کاربرد پردازش تصاویر ماهواره ای در اکتشاف معادن، لزوم ارزیابی روشهای توسعه یافته پردازش تصویر در مناطق شناخته شده بیش از پیش احساس می شود. در این مقاله از داده های سنجنده ASTER در نقشه برداری انواع دگرسانی های هیدروترمال همراه با کانی زایی مس پورفیری موجود در محدوده معدن علی آباد یزد استفاده شد. پس از انجام تصحیح جوی لازم از طریق روش FLAASH، طیف شاخص دگرسانیهای فیلیک، آرژیلیک و پروپیلیتیک از روش PPI بدست آمد. در ادامه از روشهای SAM و SID برای مشخص نمودن محدوده دگرسانیهای موجود بهره گرفته شد. نتایج هر دو روش با مناطق دگرسان شده ای که با روش برداشت صحرایی نقشه برداری شدند قابل مقایسه می باشند. گرچه هر دو نقشه دارای نواقصی می باشند، اما با استفاده از زوش ترکیبی برداشت صحرایی و آنالیز تصاویر می توان نقشه دگرسانی با دقت بهتری تهیه نمود.

کلید واژه ها: مسپورفیری دگرسانی پردازش سنجنده آرژیلیک هیدروترمال نقشهبرداری ژئومتیکس یزد