بررسی اعجاز و نشانه های قران در علوم زمین

دسته مقالات جنبی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری سی امین گردهمائی علوم زمین
نویسنده دکترسعیده سنماری
تاريخ برگزاری ۰۱ اسفند ۱۳۹۰

بررسی اعجاز و نشانه های قران در علوم زمین

◊◊◊◊

دکترسعیده سنماری*¹، دکتر مریم قبادی²، دکترمریم ناز بهرامنش³

استادیار دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)¹، استادیار پژوهش پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی²، استادیار سازمان زمین شناسی کشور³

Senemari2004@yahoo.com,

◊◊◊◊

چکیده :

یکی از وجوه اعجاز قرآن کریم، مباحث دقیق و استوار علمی آن است. ازجمله مصادیق این سخن، مباحثی است که در این کتاب آسمانی درباره زمین، ویژگی ها و چگونگی پیدایی و حیات در آن مطرح شده، به گونه ای که با دقیق ترین یافته های علم زمین شناسی ، همسویی و همنوایی دارد.این نوشتار نگاهی است بر برخی از ابعاد موضوع، با گذر بر آیاتی از قرآن کریم تا گواهی باشد بر صدق ادعایش. 

کلید واژه ها: قرآنکریم اعجاز علومزمین مقالات جنبی سایر موارد