بررسی تأثیر شرایط اولیه هیدرواستاتیک و غیر هیدرواستاتیک در شکست با استفاده از مدلسازی عددی

بررسی تأثیر شرایط اولیه هیدرواستاتیک و غیر هیدرواستاتیک در شکست با استفاده از مدلسازی عددی

◊◊◊◊

الهه حاجی زاده نداف،کارشناس ارشد تکتونیک، پژوهشکده علوم زمین سازمان زمین شناسی کشور، کارشناس بخش     زمین- ریاضی مرکز پژوهشهای کاربردی- سازمان زمین شناسی کشور Hajizadehnaddaf@yahoo.com

عباس بحرودی، دکترای تکتونیک،عضو هیأت علمی دانشگاه تهران، bahroudi@gmail.com

عباس مجدی، دکترای مکانیک سنگ، عضو هیأت علمی دانشکده فنی دانشگاه تهران- رییس انجمن مکانیک سنگ ایران،  abbas_majdi@yahoo.ca

منوچهر قرشی،دکترای تکتونیک، پژوهشکده علوم زمین- سازمان زمین شناسی کشور ،  ghorashi@gsi-iran.org

◊◊◊◊

چکیده :

      تشکیل شکستگی و عوامل ایجاد کننده و توسعه دهنده آن از جمله مسائلی است که همیشه مورد توجه محققان بوده است. مسأله ای که در این پژوهش به آن پرداخته شده این است که آیا تغییر شرایط اولیه تنش ازهیدرواستاتیک به غیر هیدرواستاتیک، تأثیری در نتایج مدلسازی شکست ایجاد می کند یا خیر. برای این منظور و برای ساده تر شدن موضوع، تنها یک لایه و از جنس کنگلومرا برای مدلسازی استفاده شده است. مدلسازی با استفاده از نرم افزار Flac2D انجام گرفت و در نهایت به این نتیجه رسیده شد که اگر شرایط اولیه در مدلها هیدرواستاتیک باشد، در این صورت مقاومت لایه های سنگی تحت بارگذاری کمتر و در نتیجه تحت تنشهای کمتری پدیده شکست روی خواهد داد.

کلید واژه ها: مدلسازی هیدرواستاتیک مقاومتلایه بارگذاری فناوری های نوین سایر موارد