شناسایی و بررسی سازش باکتریهای خانواده باسیل در زونهای کانی سازی مس سرچشمه با استفاده از تکنیکهای GISG

دسته فناوری های نوین
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری سی امین گردهمائی علوم زمین
نویسنده آسیه محمدزاده
تاريخ برگزاری ۰۱ اسفند ۱۳۹۰

شناسایی و بررسی سازش باکتریهای خانواده باسیل در زونهای کانی سازی مس سرچشمه با استفاده از تکنیکهای GIS

◊◊◊◊

آسیه  محمدزاده، کارشناس ارشد زمین شناسی اقتصادی، دانشگاه پیام نور مرکز تهران،asiyemohamadzade@yahoo.com

سید رضا مهرنیا ،دکترای زمین شناسی اقتصادی،استادیار گروه  زمین شناسی دانشگاه پیام نور قزوین srmehrnia@yahoo.com

محمد یزدی،دکترای ژئوشیمی ذخایر معدنی،دانشیار گروه زمین شناسی دانشگاه شهید بهشتیm_yazdi@.sbu.ac.ir

جواد فخاری،دبیر گروه زیست شناسی دانشگاه بهشتیj-fakhari@.sbu.ac.ir

◊◊◊◊

چکیده :

 احتمال رشد اغلب باکتریها در حضور برخی ترکیبات فلزی و شبه فلزی کاهش یافته  و تنها گونه های خاص باکتری بدلیل قدرت هاگزایی و توانایی تجزیه ساختمان اتمی عناصر ازاد که از مقاومت زیست محیطی بالایی برخوردارند، به حیات خود ادامه می دهند. به منظور جدا سازی و شناسایی باکتریهای بومی منطقه سرچشمه،با اهداف زیر،

 بهره گیری از میکروارگانیسمها به ویژه در مراحل پی جویی مقدماتی برای  ذخایر پنهان، توجه بیش از پیش به متدهای زیست فناوری به عنوان روشهای نوین،آسان و مقرون به صرفه ، انجام آزمایشهای تلفیقی ژئوشیمیایی و میکروبیولوژی برای بررسی نقش میکروارگانیسمها در چرخه ی ژئوشیمیایی ، بررسی رابطه جمعیت باکتریها با کاهش و افزایش آنومالیهای ژئوشیمیایی، تعداد 15 نمونه از اب و خاک(رگولیت) ،معدن مس سرچشمه با توجه به زونهای ژئوشیمیایی و افزایش آنومالی مس جمع اوری گردید این نمونه ها در آزمایشگاه دانشگاه شهید بهشتی با دقت زیاد چندین مرحله کشت و تکثیر شدند. سپس نمونه ها جداسازی و خالص سازی شدند. نمونه های کشت یافته نشان داد که این باکتری های جدا شده از نوع باسیل های گرم منفی هستند. تطبیق نتایج آنالیزهای شیمیائی از خاک همین محل ها نشان داد که این باسیل ها قادر به ادامه حیات در محیطی با میزان  15625 ppmمس و حتی 11349 ppm آرسنیک می باشند. همچنین جمعیت کلونی های آن ها یک روند افزایشی مستقیم با افزایش آنومالی مس و حتی عناصر مسموم کننده برای میکروارگانیسم ها مثل ارسنیک و سرب را نشان می دهند. این موضوع نشان دهنده ساز و کار مقاومت بیولوژیکی خانواده باسیل ها است که به دلیل قابلیت منحصر به فرد ان ها در تولید هاگ و ریزه خواری کاتیون های فلزی دارای مکانیزم دفاعی خاصی در شرایط زیست محیطی نامساعد می باشند. این مطالعات نشان می دهد که در زون های غنی از کانی سازی بویژه مس، تجمع این نوع باکتری ها نیز زیاد است و می تواند بعنوان ابزار  اکتشافات معدنی استفاده شود. با استفاده از نرم افزار GISوتشکیل پایگاه اطلاعات مکانی و تلفیق داده های ژئوشیمیایی و ژئومیکروبیولوژی در محیط نرم افزار،نتایج حاصله بالا مجددا بر روی نقشه های تولید شده نشان داده شد.

 

کلید واژه ها: باکتری باسیل کانیسازی مسسرچشمه زیستمحیطی میکروارگانیسم آنالیز میکروبیولوژی فناوری های نوین کرمان