سازوکار حرکت نمک در دیاپیر جهانی- جنوب غرب فیروزآباد

دسته تکتونیک
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری سی امین گردهمائی علوم زمین
نویسنده زهرا عدالت نیا
تاريخ برگزاری ۰۱ اسفند ۱۳۹۰

سازوکار حرکت نمک در دیاپیر جهانی- جنوب غرب فیروزآباد

◊◊◊◊

زهرا عدالت نیا ، دانشجوی کارشناسی ارشد تکتونیک از دانشگاه شهید بهشتی تهران ، shabnamedalatnia@yahoo.com

سید احمد علوی ، دکتری تکتونیک ، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی تهران ، a-alavi@sbu.ac.ir

سلمان جهانی ، دکتری تکتونیک ، کارشناس ارشد مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران، salman_jahani@yahoo.com

نوید دهباشی قنواتی، دکتری تکتونیک ، کارشناس زمین شناسی ، مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران

◊◊◊◊

چکیده :

دیاپیر نمکی جهانی در50 کیلومتری جنوب غربی فیروزآباد، بین پایانه جنوبی گسل امتدادلغز منقارک و گسل رانده سورمه قرار گرفته است. این دیاپیر نمکی حاصل برونزد سری های هرمز با سن پرکمبرین پایانی- کمبرین آغازین می باشد. مطالعات صحرایی چینه های هالوکینتیک در شمال خاوری این دیاپیر، و در نزدیکی دهانه خروج نمک، نازک شدگی بخشی از سازند میشان و حذف تدریجی آن (pinch out) با نزدیک شدن به این دیاپیر نمکی را نشان میدهد. این نازک شدگی چینه ای بیانگر رشد دیاپیر در زمان رسوبگذاری این سازند است وبه مکانیسم downbuilding به عنوان مکانیسم محرک اصلی صعود نمک قبل و همزمان با چین خوردگی زاگرس دلالت دارد. فعالیت نزدیک به سطح دیاپیر نمکی جهانی قبل و همزمان با چین خوردگی و به علت مکانیسم downbuilding به عنوان یک نقطه ضعف در پوشش رسوبی عمل کرده و الگوهای چین خوردگی و گسلی را طی رژیم فشارشی کنترل کرده است.

 

کلید واژه ها: دیاپیرنمکی فیروزآباد گسلامتدادلغز گسلسورمه زاگرس چینخوردگی سریهرمز تکتونیک فارس