ارزیابی کمی مورفوتکتونیک فعال در حوضه های البرز شمالی( حدفاصل شهرهای بهشهر تا نکاء )

دسته تکتونیک
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری سی امین گردهمائی علوم زمین
نویسنده رضا مجید زاده
تاريخ برگزاری ۰۱ اسفند ۱۳۹۰

ارزیابی کمی مورفوتکتونیک فعال در حوضه های البرز شمالی( حدفاصل شهرهای بهشهر تا نکاء )

رضا مجید زاده، کارشناس ارشد ژئومورفولوژی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور[1]

محمد مهدی حسین زاده، استادیار دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی

رضا اسماعیلی، استادیار گروه جغرافیا، دانشگاه مازندران

چکیده:

     منطفه مورد مطالعه(حدفاصل شهرهای نکاء تا بهشهر) در ناحیه زمین شناختی البرزشمالی و در زیرزون گرگان رشت در حوضه سیاسی استان مازندران واقع می باشد. با توجه به فعال بودن حرکات کوهزایی در برخی از نواحی ایران و جهت آگاهی از میزان فعالیت نیروهای درونی و تکتونیکی در منطقه مطالعاتی از هشت شاخص ژئومورفیک که عبارتند از: شاخص های منحنی هیپسومتریک و انتگرال هیپسومتریک ، شاخص پیچ و خم پیشانی کوهستان، شاخص های عدم تقارن حوضه زهکشی و تقارن توپوگرافی عرضی، شاخص نسبت پهنای کف دره به ارتفاع دره، شاخص گرادیان طولی رودخانه و شاخص پیج و خم رودخانه استفاده شده است .بر اساس وضعیت هیدرولوژیکی، منطقه به 8 زیرحوضه و4 زیرحوضه فرعی  تقسیم که از غرب منطقه بازیرحوضه 1S شروع و در نهایت در شرق با 8S پایان می یابد. بنابراین هشت شاخص عنوان شده در بالا برای هر یک از زیرحوضه ها بطور مجزا محاسبه گردید. در نهایت با توجه به ویژگی های خاص هر یک از شاخص ها و نتایج حاصل از آنها در کلیه حوضه ها مشخص گردید که منطقه مورد مطالعه (حدفاصل شهرهای نکاءتابهشهر) از نظر تکتونیکی جزء مناطق فعال می باشد.[1] . عهده دار مقاله

کلید واژه ها: البرزشمالی بهشهر تکتونیک توپوگرافی هیدرولوژی هیپسومتریک مازندران