استفاده از روش های چگالی طیفی در تعیین ارتباط هیدرولیکی آبخوان دشت شهرکرد با رودخانه جهانبین

دسته آب شناسی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و سومین گردهمایی علوم زمین
نویسنده سید یحیی میرزایی، منوچهر چیت سازان، رحیم چینی پرداز
تاريخ برگزاری ۲۶ بهمن ۱۳۸۳


The spectral density method is tools for check of time series property in frequency. These analyses are done base one fouries series and basically with approximate one function whit Sinuous and Cosines sentence in equates time series. In this method individualize apply harmonic under special frequencies. Spectral density method under multiple time series can be used for study identification series’ lag time in differences frequencies. The function used in this method is coherency function. This function individualizes the fluctuation of two series coherence maximum. After individualized maximum point, lag time and the kind of two series relationship will be individualized by phase function. In this research by this method has been searched the position of Shahr-e-kord field aquifer and Jahanbin river. And defined Jahanbin river recharge Shahr-e-kord plain aquifer in Shahr-e-kord plain’s out let.


روش‌ چگالی طیفی ابزاری برای بررسی ویژگی‌های سری زمانی در قلمرو فرکانس و مبتنی بر سری‌های فوریه می‌باشد. تجزیه و تحلیل سری های فوریه اساساً با تقریب زدن یک تابع با جملات سینوسی و کسینوسی در معادله سری زمانی انجام می گیرند، در این روش هارمونی‌های معنی‌دار مجزا، و در قالب نوسانات در فرکانس‌های مشخص نمایان می‌گردند. از روش های چگالی طیفی سری زمانی در قالب سری های زمانی چندگانه می توان برای بررسی ارتباط همچنین تقدم و تاخر سری ها در فرکانس های مختلف استفاده کرد. تابع مورد استفاده در این روش تابع تطابق می باشد این تابع، نوسانات ماکزیمم همزمان دوسری (نقاطی با حداکثر واریانس از میانگین سری) را مشخص می کند. پس از مشخص شدن نقاط ماکزیمم می توان با استفاده از تابع فاز، میزان تاخیر و نوع ارتباط دو سری را در فرکانس هایی که تابع تطابق ماکزیمم شده مشخص کرد. در این تحقیق با استفاده از این تکنیک وضعیت ارتباط آبخوان دشت شهرکرد با رودخانه جهانبین مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت مشخص شد که رودخانه جهانبین در بخش خروجی آبخوان دشت شهرکرد را تغذیه می کند.

کلید واژه ها: چهارمحال