اهمیت افق­های فراکنشی در دگرریختی تاقدیس کوه­ سیاه، کمربند چین-راندگی زاگرس

دسته تکتونیک
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری سی امین گردهمائی علوم زمین
نویسنده دلشاد نوروزی
تاريخ برگزاری ۰۱ اسفند ۱۳۹۰

اهمیت افق­های فراکنشی در دگرریختی تاقدیس کوه­ سیاه، کمربند چین-راندگی زاگرس

◊◊◊◊

دلشاد نوروزی، دانشجوی کارشناسی ارشد تکتونیک از پژوهشکده علوم زمین سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی  کشور، delshad.norouzi@gmail.com

عباس بحرودی، دکترای تکتونیک از دانشگاه اپسالا سوئد، عضو هیات علمی پردیس دانشکده فنی، دانشکده مهندسی معدن دانشگاه تهران، Bahroudi@ut.ac.ir

محمدرضا قاسمی، دکترای زمین­ساخت از دانشگاه اتاوا کانادا، عضو هیات علمی پژوهشکده علوم زمین سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور،  M.R.ghassemi@gsi-iran.org

حمیدرضا کریم­نژاد، کارشناس ارشد ساختمانی از دانشگاه شهید بهشتی، کارشناس ارشد ساختمانی اداره زمین­شناسی سطح­الارضی مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران،

 karimnejad@gmail.com

◊◊◊◊

چکیده:

براساس کارهای انجام شده پیشین مشخص گردیده که ردیف­های چینه ­نگاشتی موجود در پوشش رسوبی کمربند چین-راندگی زاگرس متشکل از واحدهایی با خصوصیات مکانیکی متفاوت می­باشد. وجود لایه های کم­قوام موجب پیدایش سطح­های فراکنشی متعدد در توالی رسوبی و تغییر در سبک دگرریختی رسوبات رویی در این کمربند شده است. برای این منظور می­توان با استفاده از زمین­شناسی سطحی، معیارهای ساختاری و شواهد میدانی در مورد نقش افق­های فراکنشی اطلاعات ارزشمندی را به دست آورد. شناسایی افق­های فراکنشی یکی از مهمترین اولویت­ها در حفاری­های اکتشافی صنعت نفت است که باعث کاهش خطر اکتشافی می­گردد. در این مطالعه تاقدیس کوه سیاه با روند شمال­ باختری-جنوب­ خاوری در کمربند چین-راندگی زاگرس (فارس ساحلی) واقع در خاور گسل کازرون به منظور بررسی و معرفی افق­های فراکنشی عامل دگرریختی مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت. برای این منظور با استفاده از برداشت­های ساختاری، داده­های چاه­ تاقدیس کوه سیاه و مقاطع چینه­ شناسی روزمینی تهیه شده به وسیله شرکت ملی نفت ایران، برش­های ساختاری عرضی به تقریب عمود بر محور چین از این تاقدیس ترسیم گردید. در این مطالعه بر پایه شواهد صحرایی، ترسیم و تفسیر برش­های ساختاری عرضی، و استفاده از اطلاعات لرزه­ای قابل دسترس از خاور گستره مورد مطالعه سه افق فراکنشی موثر در دگرریختی برای تاقدیس کوه سیاه شناسایی و معرفی گردید.

کلید واژه ها: چینه­نگاشت دگرریختی تاقدیسکوه­سیاه زاگرس چینه­شناسی تکتونیک سایر موارد