شواهد جنبا بودن گسل عطاری

دسته تکتونیک
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری سی امین گردهمائی علوم زمین
نویسنده مهدی برنجیان
تاريخ برگزاری ۰۱ اسفند ۱۳۹۰

شواهد جنبا بودن گسل عطاری

◊◊◊◊

مهدی برنجیان، دانشجو کارشناسی ارشد تکتونیک، پژوهشکده علوم زمین (سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور)،Berenjian@hotmail.com

مرتضی طالبیان، دکترای لرزه زمین ساخت از دانشگاه کمبریج انگلیس، عضو هیئت علمی پژوهشکده علوم زمین (سازمان زمین شناسی و اکتشافی کشور)، talebian@gsi_iran.org

عباس بحرودی، دکترای تکتونیک از دانشگاه اپسالا سوئد، عضو هیئت علمی پردیس دانشکده فنی (دانشکده مهندسی معدن دانشگاه تهران)، bahroudi@ut.ac.ir

◊◊◊◊

چکیده :

 گسلش فعال در ایران باعث ویرانی های گسترده­ای در مناطق مختلف آن شده است. گستره مورد مطالعه در شمال­ خاور شهر سمنان قرار دارد. در این منطقه گسل عطاری، دارای راستای شمال خاوری- جنوب باختری و شیبی به سوی شمال باختر است. در این پژوهش با استفاده از داده های سنجش از دور و ارائه شواهد صحرایی، پویایی گسله عطاری و حرکت تراکششی جوان آن مورد بررسی قرار گرفته است. شواهد صحرائی گردآوری شده از جمله "جابه جایی دسته آبراهه ها" و "جابجاشدگی بادزن های آبرفتی" حرکت راستالغز این گسل را در سطح زمین نشان می دهند.

از سوی دیگر "جابجائی قائم افقی های خاک  جوان" و دارای مواد آلی مولفه عادی حرکت امروزی این گسل را پیشنهاد می کنند. با توجه به شواهد یاد شده، گسل عطاری یک گسل پویا است که می­تواند  یک خطر لرزه زایی برای شهر سمنان و مراکز جمعیتی پیرامون آن محسوب گردد.

کلید واژه ها: گسلعطاری سمنان آبراهه آبرفت تکتونیک