بررسی الگوی شکستگی‌های سازند مزدوران، شمال غرب روستای مزدوران،شرق کپه داغ

دسته تکتونیک
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری سی امین گردهمائی علوم زمین
نویسنده مصطفی قنادیان
تاريخ برگزاری ۰۱ اسفند ۱۳۹۰

بررسی الگوی شکستگی‌های سازند مزدوران، شمال غرب روستای مزدوران،شرق کپه داغ

◊◊◊◊

مصطفی قنادیان ، دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی ساختمانی دانشگاه فردوسی مشهد ، Mostafa2367@yahoo.com

بهنام رحیمی ، دکتری زمین شناسی ساختمانی ، دانشیار دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد ،

b-rahimi@ferdowsi.um.ac.ir

سید کیوان حسینی ، دکتری لرزه زمین ساخت ، استادیار دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد ،

 k-hosseini@ferdowsi.um.ac.ir

علی شبان ، کارشناس ارشد زمین شناسی ساختمانی ، شرکت ملی نفت ایران (مدیریت اکتشاف نفت) alishaban2001@yahoo.com

◊◊◊◊

چکیده :

شکستگی‌ها فراوان‌ترین ساختار روی سطح زمین می‌باشند، محل تجمع نفت و گاز در ساخت های تکتونیکی خاصی می‌باشد و با توجه به اهمیتی که شکستگی‌ها در مهاجرت و تجمع نفت و گاز و همچنین تراوایی سنگ مخزن دارند لذا تعیین دقیق الگوی شکستگی‌های منطقه، در انتخاب محل مناسب برای احداث چاه نفت جدید در ارتباط با ساخت های تکتونیکی، با بیشترین تراوایی، به شرکت‌های نفتی کمک شایانی می‌نماید. بر طبق بررسی‌های میدانی انجام گرفته در منطقه شمال شرق ایران، سازند مزدوران تحت تأثیر سه دسته شکستگی سیستماتیک قرار گرفته است. شکستگی‌های A با مشخصات امتدادی 165-124 درجه و شیب 72-38 درجه به سمت جنوب باختریSW))، شکستگی‌های B با مشخصات امتدادی 194-240درجه و شیب 31-80 درجه به سمت شمال باختری(NW) و دسته شکستگی‌های C دارای امتدادی 38-58 درجه و شیب 31تا 78 درجه به سمت جنوب خاوری(SE) می‌باشند.

کلید واژه ها: شکستگی سازندمزدوران کپهداغ سنگمخزن نفت تکتونیک خراسان رضوى خراسان شمالى