تحلیل ریخت زمین ساخت گسل اسماعیل آباد (شاخه گسل نهبندان)

دسته تکتونیک
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری سی امین گردهمائی علوم زمین
نویسنده مسلم اسدی
تاريخ برگزاری ۰۱ اسفند ۱۳۹۰

تحلیل ریخت زمین ساخت گسل اسماعیل آباد (شاخه گسل نهبندان)

◊◊◊◊◊◊◊

مسلم اسدی1،محمد مهدی خطیب2،سید مرتضی موسوی3

1-دانشجوی کارشناسی ارشد تکتونیک دانشگاه بیرجندasadymoslem110@gmail.com

2-دانشیار گروه زمین شناسی دانشگاه بیرجند mkhatibm@yahoo.com

3-استادیار گروه پژوهشی علوم زمین دانشگاه بیرجند Mrtz_moussavi@yahoo.com

◊◊◊◊◊◊◊

چکیده :

گسل اسماعیل آباد شاخه ای از گسل پی سنگی نهبندان دارای طول 70کیلومتر در دشت سهل آباد حدفاصل سهل آباد و نهبندان قرار دارد.که در این مقاله شاخصه های ریخت زمین ساختی و نوزمین ساختی را بر روی این گسل بررسی کرده ایم.تغییر شاخصهای کمی ریخت زمین ساختی در طول این گسل ، به خوبی گویای اختلاف در میزان فعالیتهای زمینساختی هستند، که برخی از آنها برای ارزیابی فعالیت تکتونیکی در طول گسل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. پهنه گسل امتداد لغز اسماعیل آباد از چهار قطعه اصلی و تعدادی شاخه های فرعی تشکیل شده است . نتایج محاسبه شاخص های مورفومتریک، همچون مورفولوژی جبهه کوهستان، مورفولوژی مقطع دره، مورفولوژی کانال آبراهه وتحلیل آنها و همچنین مشاهده ریخت زمین ساختهای ایجاد شده در مسیر این گسل میتوان آن را به عنوان یک گسل فعال معرفی کرد.  اختلاف در مقدار این شاخصها بیانگر تغییر در میزان جنبایی قطغات این گسل است. و در بین قطعه های شمالی، میانی و جنوبی و جنوب غربی گسل، قطعه جنوبی فعالترین قطعه معرفی شده است.همچنین در مورد فعالیت نوزمین ساختی نیز،وضعیت  مخروطه افکنه های جوان ، انحراف و تغییر مسیر آبراهه ها و اسکارپ گسلی را در قطعات گسل بررسی شد، که نشان دهنده گسل اسماعیل آباد به عنوان یک گسل فعال است.

کلید واژه ها: گسلاسماعیلآباد گسلنهبندان مورفولوژی زمینساخت مورفومتری تکتونیک خراسان جنوبى سیستان و بلوچستان