تفکیک واحدهای رسوبی سازند سرخ بالایی (جنوب باختر میانه) با استفاده از تصاویر ماهواره ای و بازدیدهای میدانی

دسته تکتونیک
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری سی امین گردهمائی علوم زمین
نویسنده مجید باقرنژاد
تاريخ برگزاری ۰۱ اسفند ۱۳۹۰

تفکیک واحدهای رسوبی سازند سرخ بالایی (جنوب باختر میانه) با استفاده از تصاویر ماهواره ای و بازدیدهای میدانی

◊◊◊◊◊◊◊

مجید باقرنژاد، محمدرضا قاسمی

پژوهشکده علوم زمین، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران، ایران

baghernejhad.majid@gmail.com

◊◊◊◊◊◊◊

چکیده :

امروزه فن آوری سنجش از دور بصورت ابزاری کارآمد در عرصه های علوم مختلف مورد استفاده قرار میگیرد.هدف از انجام این تحقیق، شناسایی، تفکیک و پهنه بندی واحدهای رسوبی  سازند سرخ بالایی در منطقه جنوب باختری میانه با استفاده از تلفیق روشهای رقومی و چشمی می باشد ..برای این منظور در این پژوهش از داده های سنجندهASTER  مربوط به ماهواره TERRA با ترکیب باندهای 1-2- 3 که دارای بیشترین اطلاعات می باشد، استفاده گردیده است (VNIR). در ادامه از روش بسط تباین و فیلترینگ برای بارز سازی تصویر و از تحصیح هندسی به منظور زمین مرجع سازی و کاهش خطا بهره گرفته شد. برای مطالعه واحدهای رسوبی و تهیه نقشه های ساختمانی و تفکیک و تفسیرآنها، از تلفیق و تفسیر لایه های رقومی، واحدهای سنگی، عکس هوایی، نقشه زمین شناسی و دیگر داده های موجود و برای پردازش تصاویر از نرم افزار ENVI استفاده شد. در این تحقیق، بر اساس تجزیه تحلیل سیمای سرزمین و چسم انداز تصاویر ماهواره ای واحدهای رسوبی از یکدیگر تفکیک گردیدند. که شامل واحد M1ml (مارن، سنگ ماسه)، واحدM1gl   (مارن، ژیپس)، واحد M1vu (ولکانیک)، واحد M1mu (مارن ،سنگ ماسه)، واحد M2 (سنگ ماسه، مارن) و واحد P (سنگ جوش،  سنگ ماسه، مارن) به ترتیب درج شده اند. مطالعات انجام شده و نقشه های پهنه بندی نشانگر آن است که بیشترین وسعت منطقه یعنی درحدود 29.69درصد منطقه از واحد M1mu تشکیل شده است .

کلید واژه ها: سنجشازدور سازندسرخبالایی سنجنده عکسهوایی پردازشتصویر تکتونیک آذربایجان شرقى