ارزیابی جنبایی گسل نوغان بکمک شاخص های ریخت زمین ساختی (جنوب خاوری خوسف)

دسته تکتونیک
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری سی امین گردهمائی علوم زمین
نویسنده آذر عرفانی جاودانی یزد
تاريخ برگزاری ۰۱ اسفند ۱۳۹۰

ارزیابی جنبایی گسل نوغان بکمک شاخص های ریخت زمین ساختی (جنوب خاوری خوسف)

◊◊◊◊

 آذر عرفانی جاودانی یزد ،دانشجوی کارشناسی ارشد ،دانشگاه بیرجند،azarpars_2006@yahoo.com

محمد مهدی خطیب،دانشیار گروه زمین شناسی، دانشگاه بیرجند،mkhatibm@yahoo.com

ابراهیم غلامی ،استادیار گروه زمین شناسی ، دانشگاه بیرجند،egholami@birjand.ac.ir

◊◊◊◊

چکیده :

 گستره مورد مطالعه در جنوب خاوری شهرستان خوسف (واقع در 35 کیلومتری باختر بیرجند) در شرق ایران قرار دارد.گسل امتداد لغز راستگرد نوغان با روند تقریبی NE-SW مرز بین کوهستان و دشت خوسف می باشد.شاخص های کمی ریخت زمین ساختی بیانگر فعالیت های جوان تکتونیکی در منطقه  هستند و  با تفکیک گسل به سه قطعه ، شاخص Smf در قطعه شمال شرق،میانی و جنوب غربی به ترتیب 1.3،1.12،1.03 و مقادیر شاخص S برای حوضه های 4،3،2،1 به ترتیب 1،1.1،1.2،1.4 به دست آمد. دره های منطقه اغلب Vشکل و میزان Vf همواره کمتر از یک بوده که نشانه دهنده برخاستگی است .میزان SL از بالا دست به سمت پایین دست رود افزایش می یابدکه حاکی از فعالیت رود است . نتیجه نهایی حاصل از محاسبه شاخص ها افزایش فعالیت تکتونیکی از شمال شرقی به سمت جنوب غربی بوده که تمرکز انرژی در  قطعه جنوب غربی گسل است . پروفیل ترسیم شده بر روی مخروط افکنه های پیشانی کوهستان نیز تایید کننده این موضوع است.

کلید واژه ها: خوسف بیرجند گسلنوغان گسلامتدادلغز مخروطافکنه زمینساخت ریختزمینساخت تکتونیک خراسان جنوبى