نگاهی بر فرایند فعال رشد جانبی چین خوردگی در زاگرس خاوری به کمک نشانگرهای زمین ریختی

دسته تکتونیک
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری سی امین گردهمائی علوم زمین
نویسنده اکبر شفیعی
تاريخ برگزاری ۰۱ اسفند ۱۳۹۰

نگاهی بر فرایند فعال رشد جانبی چین خوردگی در زاگرس خاوری به کمک نشانگرهای زمین ریختی

 اکبر شفیعی1بهنام اویسی2 مه آسا روستایی3 دلشاد نوروزی1

1- دانشجوی کارشناسی ارشد تکتونیک پژوهشکده سازمان زمین شناسی کشور

           2- دکترای لرزه زمین ساخت و رئیس بخش لرزه زمین ساخت سازمان زمین شناسی کشور

3- دکترای ژئوفیزیک و کارشناس بخش سنجش از دور سازمان زمین شناسی کشور

چکیده :

 همگرایی فعال در زاگرس عاملی در گسترش دگرشکلی­های جوان پوسته در این پهنه می باشد. این دگرشکلی­ها را می توان به کمک نشانگر­های زمین ریختی یا نشانگر­های کینماتیکی ردیابی و تحلیل نمود. در این پژوهش تلاش گردیده است تا فرایند فعال رشد جانبی چین خوردگی ها که عامل رشد طولی پاره ای از ساختار­های فعال در زاگرس خاوری است مورد بررسی قرار گیرد. انتظار می رود رشد جانبی چین خوردگی ها بخشی از فرایند فعال کوتاه شدگی را به شکل لرزه زا جذب کند. برش ساختاری عمود بر راستای کوتاه شدگی فعال، امکان وجود مغزه گسلیده برای ساختار تاقدیسی گونیز را تقویت می کند. شیب راندگی 05±45 درجه رو به شمال   برآورد می گردد. در بررسی های میدانی نشانگر­های زمین ریختی در امتداد رودخانه شور و در محل پلانژ خاوری تاقدیس گونیز به کمک DGPS و مدل های توپوگرافی عددی برداشت گردیده اند. بررسی­ها وجود تغییر در فروکاوی رودخانه و تغییر شکل های عمودی را در پلانژ خاوری تاقدیس گونیز نشان می دهد. اینچنین فروکاوی رشد جانبی فعال را برای ساختار نشان می دهد. پیش بینی می گردد که بخشی از کوتاه شدگی فعال در گستره مورد بررسی با گسترش طولی ساختار ها و به شکل لرزه زا جذب گردد.

کلید واژه ها: چینخوردگی زاگرس تاقدیسیگونیز توپوگرافی نشانگرزمینریختی تکتونیک سایر موارد